Leveringen - 493342-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Scanners voor computergebruik

2018/S 216-493342

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
00025712
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Adriana Přibylová
Telefoon: +420 284041258
E-mail: adriana.pribylova@cuzk.cz
Fax: +420 284041204
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cuzk.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK

Referentienummer: ČÚZK-11903/2018-24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30216110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v ZD včetně jejich ukázkové instalace a konfigurace a 5 –ti letého záručního servisu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Česká republika

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v ZD včetně jejich ukázkové instalace a konfigurace a 5 –ti letého záručního servisu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rychlost plochého lože / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Denní zatížitelnost plochého lože / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie – dodání pedálu / Weging: 23
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie – skenování přes hranu / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie – ztlumení/zhasnutí zdroje světla / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie – odejmutí víka plochého lože / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 63
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ způsobem podle §75 ZZVZ. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění základní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění profesní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Podrobnosti viz ZD.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznamu významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

2. podle § 79 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ jmenného seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu k Účastníkovi zadávacího řízení

Podrobnosti viz ZD.

Eventuele minimumeisen:

AD1:

Z předloženého seznamu musí jednoznačně a doložitelně vyplývat, že Účastník zadávacího řízení v uvedeném období realizoval nejméně 3 referenční služby nebo dodávky, které splňují následující požadavky:

• předmětem byla realizace dodávek vybavení skenovacích pracovišť – dodávka HW (dokumentových skenerů, skenovacího SW a souvisejících služeb) v celkové výši 20 000 000 CZK bez DPH. Hodnota alespoň jedné zakázky musí převyšovat 10 000 000 CZK bez DPH.

AD2:

Zadavatel požaduje, aby se navrhovaný tým sestával alespoň z techniků zastávajících tyto role (jedna osoba může zastávat pouze jednu roli):

1. Vedoucí projektu, který má:

• zkušenost s realizací projektu na pozici projektového vedoucího v hodnotě minimálně 25 000 000 CZK,

• praxe 5 let na pozici projektového vedoucího

• certifikát v oblasti projektového managementu (např. Itil, Prince, Ipma apod.) nebo prokázání zkušenosti z projektového managementu na třech konkrétních projektech, který vedoucí projektu osobně vedl.

2. Specialista na SW pro skenery, který má:

• praxi v oblasti skenování dokumentů minimálně 5 let

• certifikát či jiné vyjádření výrobce nabízeného SW opravňující specialistu provádět požadované činnosti, tedy minimálně instalaci a konfiguraci SW anebo doloží svoji účast na pozici specialisty na SW pro skenery alespoň ve 3 referenčních projektech obdobného charakteru.

3. Specialista na HW – skenery, který má:

• praxi v oblasti skenování dokumentů minimálně 5 let,

• osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb. pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení,

• certifikát výrobce nabízených zařízení opravňující specialistu provádět požadované činnosti, tedy minimálně instalaci, údržbu a servis anebo doloží svoji účast na pozici specialisty na skenery alespoň ve 3 referenčních projektech obdobného charakteru.

Podrobnosti viz ZD

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:01
Plaats:

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě se otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě není veřejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018