The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 493343-2021

Submission deadline has been amended by:  549912-2021
01/10/2021    S191

Poland-Wieliczka: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 191-493343

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliczka
National registration number: 351555364
Postal address: ul. Powstania Warszawskiego 1
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
Contact person: W sprawach merytorycznych: Łukasz Cygankiewicz, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Telephone: +48 122634100
Fax: +48 122786860
Internet address(es):
Main address: https://www.wieliczka.eu
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka

Reference number: WZP.271.34.2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla części 1 oraz 2 i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze miasta Wieliczka, w województwie małopolskim.

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza.

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 23 261 122.50 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45231400 Construction work for electricity power lines
45231600 Construction work for communication lines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232130 Storm-water piping construction work
45232424 Sewage outfall construction work
45232454 Rain-water basin construction work
45233200 Various surface works
45310000 Electrical installation work
45453000 Overhaul and refurbishment work
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

MIasto Wieliczka.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy, przebudowy i remontu (renowacji) sieci i obiektów kanalizacji deszczowej w mieście Wieliczka, w tym:

- Budowa ok. 1,2 km sieci kanalizacji deszczowej o średnicach Ø 1200-1800 mm,

- Remont (renowacja) ok. 0,18 km sieci kanalizacji deszczowej o przekroju 2200x1900 mm,

- Budowa 1 zbiornika retencyjnego wód deszczowych, zamkniętego, o pojemności czynnej co najmniej 1000 m3, ze strefą bezodpływową o pojemności co najmniej 500 m3, wraz z podczyszczalnią wód opadowych o wydajności nominalnej co najmniej 540 l/s, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,

- Budowa 1 zbiornika retencyjno-odparowującego wód deszczowych, otwartego, o pojemności czynnej co najmniej 100 m3, ze strefą parowania o głębokości co najmniej 30 cm, wraz z podczyszczalnią wód opadowych o wydajności nominalnej co najmniej 450 l/s, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,

- Budowa 1 podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki Serafy, o wydajności nominalnej co najmniej 540 l/s wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komorą przelewu burzowego przed podczyszczalnią,

- Budowa 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika,

- Remont 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika

oraz związanej z w/w robotami budowy, rozbiórki i odbudowy nawierzchni drogowych i ciągów pieszych, a także przebudowy infrastruktury kolidującej z planowanymi obiektami.

Zamówienie obejmuje również:

- Opracowanie modelu hydrodynamicznego dla sieci kanalizacji deszczowej (istniejącej i planowanej w zakresie Zamówienia) wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w granicach zlewni kanalizacyjnej, z której wody opadowe będą odprowadzane do planowanej podczyszczalni wód opadowych przy ul. Dembowskiego w Wieliczce,

- Wykonanie systemu do monitorowania, wizualizacji i archiwizacji danych dla urządzeń podczyszczalni wód opadowych, zbiornika retencyjnego i zbiornika retencyjno – odparowującego realizowanych w zakresie Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 230 350.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/09/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.01.00-00-0005/20-00

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232130 Storm-water piping construction work
45453000 Overhaul and refurbishment work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

MIasto Wieliczka.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu (renowacji) istniejącego kolektora deszczowego o przekrojach 1200/800 i 1350/900 w ul. Goliana, na odcinku między ul. Powstania Warszawskiego a ul. Sienkiewicza o długości ok. 171 m, w tym:

- Remont kolektora metodą bezwykopową, z zastosowaniem wykładziny utwardzanej na miejscu,

- Remont studzienek oraz komór kanalizacyjnych występujących na remontowanym odcinku kolektora, z wykorzystaniem chemii budowlanej,

- Obróbka i wzmocnienie miejsc włączenia przyłączy do kolektora z wykorzystaniem kształtek kapeluszowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 958 072.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/09/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.01.00-00-0005/20-00

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 uPzp, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-4, 6 oraz 8-10 uPzp. Zgodnie w/w przepisami z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo;

1.1.1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

1.1.2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

1.1.3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

1.1.4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

1.1.5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

1.1.6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

1.1.7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

1.1.8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt .1.1.;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

CIĄG DALSZY PRZESŁANEJ WYKLUCZENIA W NASTĘPNEJ SEKCJI OGŁOSZENIA.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

CIĄG DALSZY PRZESŁANEk WYKLUCZENIA:

1.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.8. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

1.8.1) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

1.8.2) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub ukaranego za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

1.8.3) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

1.9. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 1.8) lit. a lub b;

1.10. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

1.11. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

1.12. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

1.13. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1.14. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Podmiotowe środki dowodowe w cely wykazania braku przesłanek wykluczenia:

2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

CIĄG DALSZY P.Ś.D W CELU WYKAZANIA BRAKU PRZESŁANEJ WYKLUCZENIA W NASTĘPNEJ SEKCJI OGŁOSZENIA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2.4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2.5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.6) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp,

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

I) art. 109 ust. 1 pkt 6, oraz 8-10 uPzp.

3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości:

a) Dla Części 1 co najmniej 800 000,00 zł.

b) Dla Części 2 co najmniej 200 000,00 zł.

c) Dla Części 1 i 2 co najmniej 1 000 000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

4. Podmiotowe środki dowodowe w celu zbadania spełniania dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

5.1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) Dla Części 1 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) przebudowie kanalizacji o średnicy minimum Ø 1000 mm i długości co najmniej 400 m, w tym co najmniej 15 m kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy minimum Ø 1000 mm.

b) Dla Części 2 - jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji lub (i) remoncie kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy minimum Ø 800 mm o długości co najmniej 50 m.

c) Dla Części 1 i Części 2 – dwóch robót budowlanych jak w lit. a) oraz b) lub też jednej roboty obejmującej swoim zakresem roboty jak opisane w lit. a) i b).

Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*. Powyższy warunek dotyczy zarówno Wykonawców którzy składają ofertę na jedną lub obie części. Zamawiający dopuszcza tym samym aby w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, funkcję kierownika budowy pełniła ta sama osoba.

*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.).

6. Podmiotowe środki dowodowe w celu zbadania spełniania warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

6.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

6.2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

7. Dokumenty skłądane przez podmioty zagraniczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

7.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1);

7.2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.3), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2.4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.3) Dokument, o którym mowa w pkt 7.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1) – 7.2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Punkt 7.3) stosuje się.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowienimi umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią:

Dla Części 1 zamówienia- załącznik nr 5a do SWZ,

Dla Części 2 zamówienia - załącznik nr 5b do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 12:00
Place:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfr.. W przypadku awarii miniportalu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamaw., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zgodnie z art. 139 uPzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

6. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ i wypełnionym w części na którą Wykonawca składa ofertę. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

6.1. Formularz kalkulacji ceny oferty sporządzony odrębnie dla każdej części na którą Wykonawca składa ofertę), której minimalne wyszczególnienie pozycji przedstawia załącznik nr 1a (dla Części 1) oraz załącznik nr 1b (Dla Części 2) do SWZ. Wykonawca może rozszerzyć listę pozycji przypisując podpunkt do odpowiedniego punktu w załączniku nr 1a lub 1b do SWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia formularz kalkulacji ceny oferty pełni funkcję pomocniczą.

6.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem'' lub JEDZ.

6.3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2.2) SWZ.

6.4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 30 SWZ.

6.5. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.2.1) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

6.6. wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu.

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium:

- dla części 1 w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- dla części 2 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść do dnia 03.11.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu IX uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/09/2021