Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49335-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-Arad: Systemanalyse und Programmierung

2023/S 018-049335

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL ARAD
Nationale Identifikationsnummer: 3519925
Postanschrift: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MIHAELA FLORENTINA NAGY
E-Mail: mihaela.nagy@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850
Fax: +40 257281450
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161914
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de extindere portal cu servicii din sfera competențelor partajate aferente municipiului și implementare de modul de comunicare inter-instituțională, servicii organizare cursuri de instruire și furnizare echipamente IT pentru proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MySMIS 155162

Referenznummer der Bekanntmachung: 3519925/S1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72240000 Systemanalyse und Programmierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Servicii de extindere portal cu servicii din sfera competențelor partajate aferente municipiului și implementare de modul de comunicare inter-instituțională, servicii organizare cursuri de instruire și furnizare echipamente IT pentru proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MySMIS 155162, conform cerințelor caietului de sarcini.

Conform bugetului proiectului, valoarea estimată fără TVA pentru prezentul contract de achiziție este de 1.664.000 lei, după cum urmează:

-Valoarea estimată fără TVA a 10 Stații de lucru (PC) cu licență Windows și Microsoft Office este de

64.000 lei

- Valoarea estimată fără TVA a Serviciilor de extindere portal cu servicii din sfera competențelor partajate aferente municipiului si implementare modul de comunicare inter-instituțională este de 1.570.000 lei

- Valoarea estimată fără TVA a Serviciilor de Organizare cursuri de instruire pentru minim 100 de angajați privind utilizarea noilor soluții digitale implementate este de 30.000 lei

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.1 (cu 20 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor) în a 11-a zi inaintea deschiderii ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 664 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48211000 Softwarepaket für den Plattformenverbund
48222000 Webserversoftwarepaket
48311000 Dokumentenverwaltungssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
79633000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Personalentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Arad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de extindere portal cu servicii din sfera competențelor partajate aferente municipiului și implementare de modul de comunicare inter-instituțională, servicii organizare cursuri de instruire și furnizare echipamente IT pentru proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MySMIS 155162, conform cerințelor caietului de sarcini.

Conform bugetului proiectului, valoarea estimată fără TVA pentru prezentul contract de achiziție este de 1.664.000 lei, după cum urmează:

-Valoarea estimată fără TVA a 10 Stații de lucru (PC) cu licență Windows și Microsoft Office este de

64.000 lei

- Valoarea estimată fără TVA a Serviciilor de extindere portal cu servicii din sfera competențelor partajate aferente municipiului si implementare modul de comunicare inter-instituțională este de 1.570.000 lei

- Valoarea estimată fără TVA a Serviciilor de Organizare cursuri de instruire pentru minim 100 de angajați privind utilizarea noilor soluții digitale implementate este de 30.000 lei.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnică – demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și de planificare adecvată a resurselor umane și a activităților / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Experiența experților/personalului-cheie / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiar în concordan

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociati/ subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l, dupa aplicare criteriului de atribuire, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (certificat de la bugetul local, certificat de la buget de stat etc.)

La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente în termen de valabilitate din care sa reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1 din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/tert sustinatorul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59-60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire(ofertanții, terții susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor și se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, odata cu depunerea DUAE.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Operatorii economici vor prezenta documente-suport actualizate, dacă este cazul, pentru terții susținători/subcontractanti ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: PRIMAR: dl. Laurențiu Călin BIBARȚ; Viceprimari: FAUR Lazăr și CHEȘA Ilie, consilieri locali: Levente - Grigorie Bognar, ILIONI Florin, KORODI Dan-Andrei, WASS Liliana-Viorica, MARIȘ Florin, FORDON Decebal-Ciprian, NAAJI Antoanela-Luciana, BARB Petru Nistor, CHIFA Ioan, SĂBĂU Daniela-Arieta, VLAD Codrin-Dacian, HORVATH Julia, COSTEA Ioan-Cătălin, CURCANU Dorian-Florin, MAYER Siegfried-Emeric, STANA Florin-Sebastian, BURUC Cosmin-Alexandru, AUR Csilla, GALEA Cristian-Aurel, VORNICU Dorina-Stela, GAMAN Ioan; BOCA Bogdan –Vlad, Administrator Public; dna. David Marinela, Director Economic; dna. Radu Carmen, Sef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Stoica Olimpia Ileana, Șef Serviciu Buget, dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia, Consilier al comisiei de evaluare; Kraus Gertrude Ramona, Consilier, dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona, consilier juridic; dl. Fatol Alin, consilier juridic, Gurban Sorin, Director, Dekany Edita Laura, Șef Serviciu, Membrii comisiei de evaluare: Nagy Florentina Mihaela, preşedinte al comisiei de evaluare; Muntean Sorin Petru, membru al comisiei de evaluare, dl. Gavrea Cristian Iulius, membru al comisiei de evaluare, Cătană Lucian Iovian, membru al comisiei de evaluare, Contraș Sorin, membru al comisiei de evaluare, Dudaș Adina, membru de rezervă al comisiei de evaluare, Horja Mărioara, membru de rezervă al comisiei de evaluare, Suingiu Alina Simina, membru de rezervă al comisiei de evaluare, Negruțiu Călin Marius, membru de rezervă al comisiei de evaluare şi Membrii pentru implementarea proiectului: Toma Adrian, Gherman Lucreția- Florica, Bălțat Raluca-Maria, Năiduț Marcel-Leonidă, Penzes Árpád și Experți cooptați în cadrul comisiei de evaluare din partea SC PRAS CONSULTING SRL: Roman Paul Valentin și Pop Adrian Tudor.

Observaţii:

- Ofertantii inclusiv asociatii/tert sustinatori/subcontractanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere.

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

- Ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, urmatoarele documente, dupa caz: Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia; a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

- În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la Art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016, precum şi informaţiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul prezentei procedurii de atribuire.

- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata în limba română.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Pentru aceasta cerinta, modalitatea de indeplinire va fi: completarea DUAE direct în SEAP, urmand ca certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română. DUAE se va incarca in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa. În cazul în care părți din contract vor fi executate de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareOfertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. In cazul in care ofertantul este constituit dintr-un grup de operatori economici, indiferent de forma in care se constituie se va completa DUAE în SEAP de către fiecare operator economic. Ofertanţii vor preciza în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşiÎn cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Acordul de asociere/subcontractare trebuie să prevadă partea/părțile îndeplinite de fiecare asociat/subcontractant în parte, precum și procentul pe care fiecare asociat/subcontractant îl va executa din valoarea totală a contractului..

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanţii vor completa şi depune Lista privind principalele prestări de servicii din ultimii 3 ani în valoare cumulată de minim 2.500.000 lei fără TVA, la nivelul a cel mult 5 contracte. Se considerã ultimii 3 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor. În cazul în care se va decala termenul limită de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzător, cu zilele de decalare, și perioada aferentă experienței similare. Se consideră ca experiență similară, implementarea unor servicii electronice și sisteme de management de documente. Cursul de referință care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei este Cursul mediu anual în lei comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ – punctul 1b) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data de începere și finalizare, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar doar la solicitarea autorităţii contractante. Acestea sunt: copii ale contractelor/proces verbal de recepţie a serviciilor/recomandări/documente constatatoare şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeaşi valoare ofertată, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.

Conform art 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Formularul DUAE se va completa în SICAP. Nu se va încărca în format pdf. și la secțiunea „Documente de calificare”. În cazul în care ofertanții vor încărca DUAE și în secțiunea „Documente de calificare”, acesta nu va fi luat în considerare. Singurul DUAE care va fi luat în considerare la evaluarea ofertelor, va fi cel generat automat în SICAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Postanschrift: B-dul Revoluţiei, nr. 75
Ort: Arad
Postleitzahl: 310403
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.primariaarad.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023