Leveringen - 493359-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Rijeka: Medische apparatuur

2018/S 216-493359

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Primorsko-goranska županija
32420472134
Adamićeva 10
Rijeka
51000
Kroatië
Contactpersoon: Robert Urek
Telefoon: +385 51351810
E-mail: javna.nabava@pgz.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgz.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0030967
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava medicinske i informatičke opreme – uređaja

Referentienummer: 04/01-18/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava medicinske i informatičke opreme – uređaja.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 806 666.64 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava digitalnog RTG uređaja

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 934 800.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava UTZ aparata sa sondama – ambulanta Cres – ispostava Mali Lošinj i ambulanta Krk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 294 700.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava opreme za oftalmološke ordinacije – ambulanta Krk – ispostava Krk i ambulanta Rab – ispostava Rab

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 134 040.64 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava opreme za stomatološke ordinacije – ambulante Vrbnik i Krk – ispostava Krk i ambulanta Rab – ispostava Rab

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 124 375.20 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava defibrilatora AVD – ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 111 994.40 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava razne medicinske opreme – ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 138 838.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava računalne opreme – ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Točka 2.6. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Točka 2.1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina garantnog roka / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Brzina odaziva na poziv za servis unutar garantnog roka / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 67 918.40 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sukladno točki 4. Dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Točka 8.2. Dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, IV. kat, soba 410, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018