Leveringen - 493362-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Rimavská Sobota: Gereedschapswerktuigen

2018/S 216-493362

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Klaster s.r.o.
36819298
Veterná 1720/32
Rimavská Sobota
979 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Ján Czikó
Telefoon: +421 47907878996
E-mail: info@haly-konstrukcie.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haly-konstrukcie.sk

Adres van het kopersprofiel: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19207

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/417976
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/417976
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Výroba kovových konštrukcií a ich častí

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inovácia výrobného procesu spoločnosti Klaster s.r.o.

Referentienummer: 02/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je obstaranie 1 logického celku:

Logický celok č. 1: Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov a nerezových materiálov - 1 ks

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 188 183.33 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Obec: Rimavská Sobota

Miesto dodania: ul. Školská 1847, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov a nerezových materiálov - 1 ks

Požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 188 183.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

NFP313030S652

II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

2. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) uchádzač predkladá aj výpis z Generálnej prokuratúry za právnickú osobu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 v súlade s § 152 zákona. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Anytime, s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osoba podľa § 8 umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže dokladom totožnosti, zástupca uchádzača sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, alebo úradne osvedčeným splnomocnením uchádzača.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dorozumievanie medzi osobou podľa § 8 a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvale zachytenie ich obsahu.

2. Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO budu žiadosti o zaslanie súťažných podkladov, predkladanie ponuk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, pripadne doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponuk, vysvetľovanie predložených dokladov, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou priepadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní.

3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebne vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.evo.gov.sk). Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky.

4. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom uchádzačom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené osobou podľa § 8.

5. Osoba podľa § 8 požaduje zábezpeku ponuky vo výške 5 000 EUR. Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Zábezpeka.

6. Osoba podľa § 8 upozorňuje na dodržanie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

7. V súlade s § 56 ods. 12. ZVO si osoba podľa § 8 vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8,10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.

8. Pravidlá neuvedené v oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia ZVO.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018