Leveringen - 493375-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Vals-près-le-Puy: Straatveegvoertuigen

2018/S 216-493375

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vals-près-le-Puy
place du Monastère
Vals-près-le-Puy
43750
Frankrijk
Contactpersoon: M. le maire
Telefoon: +33 471057777
E-mail: mairie@valspreslepuy.fr
Fax: +33 471056498
NUTS-code: FRK13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.valspreslepuy.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.cdg43.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://marchespublics.cdg43.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://marchespublics.cdg43.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location, entretien et prestations associées d'une balayeuse neuve sans chauffeur

Referentienummer: 2018CDG197-31
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144430
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Les communes d'Espaly et de Vals-près-le-Puy ont décidé de mutualiser leurs besoins pour l'entretien, la location d'une balayeuse et leurs prestations associées, dans le cadre d'une procédure commune de passation des marchés.

L'exécution du marché se fera, par la suite, de manière séparée.

Le présent marché est un accord-cadre «composite» avec un maximum de 300 000 EUR soit 150 000 EUR pour chaque pouvoir adjudicateur. Chaque commune signera un acte d'engagement. L'accord-cadre composite a pour objet: la location, l'entretien et les prestations associées d'une balayeuse neuve sans chauffeur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes de Vals-près-le-Puy et Espaly-St-Marcel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les communes d'Espaly et de Vals-près-le-Puy ont décidé de mutualiser leurs besoins pour l'entretien, la location d'une balayeuse et leurs prestations associées, dans le cadre d'une procédure commune de passation des marchés. L'exécution du marché se fera, par la suite, de manière séparée.

Le présent marché est un accord-cadre «composite» avec un maximum de 300 000 EUR soit 150 000 EUR pour chaque pouvoir adjudicateur. Chaque commune signera un acte d'engagement.

L'accord-cadre composite a pour objet: la location, l'entretien et les prestations associées d'une balayeuse neuve sans chauffeur.

La durée du marché est de 4 ans à compter de la livraison des fournitures, c'est-à-dire avant ou au plus tard le lundi 1.4.2019.

Localisation: sur les communes de Vals-près-le-Puy, et d'Espaly.

Livraison de la balayeuse et du matériel: au plus tard le 1.4.2019.

Variantes à l'initiative des prestataires non autorisées mais variantes imposées par l'acheteur public.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Maintenance, entretien et assistance / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— DC1,

— DC2,

— attestations exigées par les articles 44, 48 et suivants du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— DC2,

— attestations exigées par les articles 44, 48 et suivants du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Liste des principales fournitures effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nature de l'attributaire, le marché sera conclu:

— soit avec un prestataire unique,

— soit avec des cotraitants groupés solidaires.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63033
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63033
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146122
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018