Leveringen - 493383-2018

09/11/2018    S216

Frankrijk-Les Achards: Kipauto's

2018/S 216-493383

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CC du Pays des Achards
Postadres: 2 rue Michel Breton, CS 90116, La Chapelle Achard
Plaats: Les Achards
NUTS-code: FRG05 Vendée
Postcode: 85150
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@cc-paysdesachards.fr
Telefoon: +33 251059449
Fax: +33 251059503
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cc-paysdesachards.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition et reprise d'un camion benne de 26 t à préhension latérale robotisée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200 Kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition et reprise d'un camion benne de 26 t à préhension latérale robotisée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134000 Diepladers en kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05 Vendée
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et reprise d'un porteur 26 t adapté à la réception d'une benne à ordures ménagères.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Date et délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05 Vendée
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'une benne à ordures ménagères à chargement latéral robotisé.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Date et délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Système anti-envol des déchets.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018