Leveringen - 493383-2018

09/11/2018    S216

Frankrijk-Les Achards: Kipauto's

2018/S 216-493383

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CC du Pays des Achards
Postadres: 2 rue Michel Breton, CS 90116, La Chapelle Achard
Plaats: Les Achards
NUTS-code: FRG05 Vendée
Postcode: 85150
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@cc-paysdesachards.fr
Telefoon: +33 251059449
Fax: +33 251059503
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cc-paysdesachards.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition et reprise d'un camion benne de 26 t à préhension latérale robotisée pour la collecte des déchets ménagers et assimilés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134200 Kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134000 Diepladers en kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05 Vendée
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05 Vendée
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018