Leveringen - 493390-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-493390

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitair Ziekenhuis Brussel
UZB
Laarbeeklaan 101
Brussel
1090
België
Contactpersoon: De heer Gert Vanaenrode
Telefoon: +32 24775521
E-mail: Gert.Vanaenrode@uzbrussel.be
Fax: +32 24775800
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uzbrussel.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1532/CP/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universitair ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Aids referentielaboratoria HIV-1 viral load en andere parameters

Referentienummer: AD/18.07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 536 479.10 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht heeft als voorwerp de levering van reagentia ter bepaling van de viral load van o.a. het HIV-1 virus m.a.w. de kwantitatieve bepaling van het RNA en de ter beschikking stelling van het onderhoud van de benodigde apparatuur hiervoor.

Er wordt verwezen naar artikel 38 van de wet van 15.6.2015

Het betreft een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende overheden waarbij het UZ Brussel als aanbestedende overheid werd aangeduid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit en conformiteit met het bestek / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: service en naverkoop / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: integreerbaar in bestaande informatica systemen en traceerbaarheid / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. * Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Eventuele minimumeisen:

1. idem

2. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1.

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

* CE conformiteitsattest

Eventuele minimumeisen:

1. idem

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Lokaal Aankoopdienst

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: de bestekken zijn elektronisch verkrijgbaar via e-mail adres: gert.vanaenrode@uzbrussel.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13
Brussel
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018