Leveringen - 493401-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Martin: Kantoorbenodigdheden

2018/S 216-493401

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Collectivité de Saint Martin
21971127200019
Hôtel de la Collectivité — Marigot BP 374
Saint-Martin
97054
Frankrijk
Contactpersoon: M Daniel Gibbes
Telefoon: +33 590875004
E-mail: daniel.gibbes@com-saint-martin.fr
Fax: +33 590870393
NUTS-code: FRY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.com-saint-martin.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Collectivité de Saint-Martin
21971127200019
Service achats et marchés publics 10 rue Félix Eboué, Marigot
Saint-Martin
97150
Frankrijk
Contactpersoon: Carole Bique
Telefoon: +33 590511387
E-mail: carole.bique@com-saint-martin.fr
Fax: +33 590870393
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.com-saint-martin.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-Cadre à bons de commande pour l'acquisition de fournitures de bureau, scolaires et consommables informatiques

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achat et livraison des fournitures de bureau, scolaires et consommables informatiques pour l'ensemble des établissement scolaires primaires et les services de la collectivité de Saint-Martin

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les lieux et plages horaires de livraison des fournitures seront précisés dans chaque document titré «commande pour le service».

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat et livraison de fournitures de bureau hors papier et consommable informatique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures scolaires

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les lieux et plages horaires de livraison des fournitures seront précisés dans chaque document titré «commande pour le service».

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achats et livraison de fourniture scolaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

DDes modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de papier

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les lieux et plages horaires de livraison des fournitures seront précisés dans chaque document titré «commande pour le service».

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat et livraison de papier pour les écoles et les services de la collectivité.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables informatiques

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100
30192113
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les lieux et plages horaires de livraison des fournitures seront précisés dans chaque document.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de consommables informatiques.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacité économique et financière. Référence financière. Référence professionnelles et capacités techniques. Imprimés DC1 et DC2.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dépôt de réponse s'effectue obligatoirement par voie électronique via la plate-forme marchés sécurisés (pas de dépôt sous format papier autorisé).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Saint-Martin
6 rue Victor Hugues
Basse-Terre
97100
Frankrijk
Telefoon: +33 590814538
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Fax: +33 590819670

Internetadres: http://saint-martin.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Saint-Martin
6 rue Victor Hugues
Basse-Terre
97100
Frankrijk
Telefoon: +33 590814538
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Fax: +33 590819670

Internetadres: http://saint-martin.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Saint-Martin
6 rue Victor Hugues
Basse-Terre
97100
Frankrijk
Telefoon: +33 590814538
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Fax: +33 590819670

Internetadres: http://saint-martin.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018