Leveringen - 493408-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Elektriciteit

2018/S 216-493408

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Meditsinski universitet „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ – gr. Varna
000083633
gr. Varna, ul. „Marin Drinov” No. 55
Varna
9002
Bulgarije
Contactpersoon: Elena Paneva
Telefoon: +359 52677054
E-mail: epaneva@mu-varna.bg
Fax: +359 52643116
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mu-varna.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ENGI.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна
000083633
гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55
Варна
9002
Bulgarije
Contactpersoon: Марианка Арабаджиева
Telefoon: +359 52677040
E-mail: office_mu@mu-varna.bg
Fax: +359 52643116
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mu-varna.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна балансираща група

Referentienummer: 2018-047
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 471 917.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
NUTS-code: BG342
Voornaamste plaats van uitvoering:

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена по посочен списък с обекти в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена. Прогнозното количество електрическа енергия за срока на действие на договора е 3 886 855 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 471 917.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Срокът на действие на договора може да бъде продължен с допълнително споразумение, когато поради непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП или поради други обективни причини възложителят в рамките на срока на действие на настоящия договор за възлагане на обществена поръчка не сключи нов договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за последващ едногодишен период. В тези хипотези срокът на действие на договора може да бъде продължен за не повече от 3 месеца при запазване действието на останалите клаузи на договора, включително договорената цена, като стойността на доставките не може да надхвърли 78 652, 84 лв. (седемдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и два лева, и осемдесет и четири стотинки) без ДДС. Снабдяването с електрическа енергия на нов обект, както и увеличаване на договорената мощност за вече присъединени обекти на Възложителя се извършва по реда на Наредба № 6 от 24.2.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителната система.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в документацията са прогнозни за срока на договора и са определени на база предходно потребление на Възложителя с включена опция, като Възложителят не се задължава да ги потреби и не се лимитира с тях.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участниците в процедурата следва да имат валиден лиценз като търговец на електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група“, издаден от КЕВР в съответствие със Закона за енергетиката (ЗЕ).

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

Изискванията по т. 1 се прилагат за местните и чуждестранни лица, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейност като координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5 и ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Участниците доказват декларираните от тях обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, т. 2 и т. 3, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

т. 1. Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката.

т. 2. Участниците следва да притежава валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Eventuele minimumeisen:

По т. 1 Участникът следва да е извършил поне 2 доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката. Доставките трябва да са изпълнени към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.

Под идентични или сходни с предмета на поръчката доставки се приемат доставки на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Под „изпълнени доставки“ се разбира такива, които независимо от датата на започването им са приключили до подаването на оферти.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

По т. 2 Участникът следва да притежава валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 — заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

— парична сума — платима по банкова сметка на МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна (Банка ДСК ЕАД, клон Варна; BIC: STSABGSF; IBAN:BG24STSA93003100040700 — в лева),

— банковата гаранция — да бъде авизирана от българска банка, ако същата е издадена от чуждестранна банка,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов" № 55 — ректорат

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Съгласно чл. 107 от ЗОП Възложителят ще отстранява от участие участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията. Възложителят отстранява от участие всеки Участник, за когото са налице основанията по по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 или т. 4 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 или т. 4 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Когато за Участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 или основания по чл. 55, ал. 1, т. 1 или т. 4 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се посочват в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи за доказване на липсата на основания за отстраняване: за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП — свидетелство за съдимост; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП — удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на Участника; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП — удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, Участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за общ. поръчка — за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 — удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията; за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП – декларация. Когато Участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят не изисква представянето на документите за доказване на липсата на основания за отстраняване, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени междуу Участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника, могат да бъдат на друг език, но задължително следва да са придружени с точен превод в относимите към офертата части.

В случай че участник предложи единична цена за доставка на нетна активна енергия, която надвишава 0,10100 лв. за един КWh без включен ДДС, същият ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна
гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55
Варна
9002
Bulgarije
Telefoon: +359 52677054
E-mail: epaneva@mu-varna.bg
Fax: +359 52643116

Internetadres: http://www.mu-varna.bg/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018