Leveringen - 493419-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Malta-Mellieha: Audiovisuele uitrusting

2018/S 216-493419

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mellieha Local Council
126 Triq il-Mithna l-Gdida
Mellieha
MLH1 107
Malta
Telefoon: +356 21521333
E-mail: mellieha.lc@gov.mt
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5025060
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5025060
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5025060
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upgrading of Interpretation Centre regarding Tuna Fishing, at the Westreme Battery off Triq il-Marfa, Mellieħa Through Energy Efficient Equipment, as part of Project ERDF.PA5.0115

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upgrading of the Tunnara Interpretation Centre located within Westreme Battery off, Triq il-Marfa, Mellieħa. The project involves supply and installation of electrical and light fittings, plumbing, electronic visual aids. This procurement also involves:

— video production and recording,

— design, creation and programming of games,

— design and printing of visual material and

— programming of interactive information panels.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321300
39133000
45310000
31681400
44115210
45332000
31625100
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westreme Battery, Off Triq il-Marfa, Mellieħa, Malta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upgrading of the Tunnara Interpretation Centre located within Westreme Battery off, Triq il-Marfa, Mellieħa. The project involves supply and installation of electrical and light fittings, plumbing, electronic visual aids. This procurement also involves:

— video production and recording,

— design, creation and programming of games,

— design and printing of visual material and

— programming of interactive information panels.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 153 474.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Project ERDF.PA5.0115 – It-Tunnara: Bringing History Back to Life - co-financed through the European Regional Development Fund

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Mellieħa Local Council — Administrative Office — 126, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa, Malta.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Any member of the public.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Contracts Review Board
Notre Dame Ditch
Floriana
FRN 1601
Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018