Leveringen - 493422-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Denis: Stempelkussens

2018/S 216-493422

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Groupement de commandes EPSMR — CHGM
PA: M. Lionel Calenge, directeur CHU Suivi — exécution marché: CHGM/EPSMR
Saint-Denis
97400
Frankrijk
Contactpersoon: Groupement hospitalier de territoire (GHT)
Telefoon: +33 262328919
E-mail: cellule.marches@gcs-gso.org
NUTS-code: FRY40

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Cellule des marches EPSMR / CHGM
Questions à poser en ligne sur www.marches-securises.fr
Saint-Paul Cedex
97866
Frankrijk
Telefoon: +33 262328919
E-mail: cellule.marches@gcs-gso.org
Fax: +33 262453005
NUTS-code: FRY40

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-securises.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Cellule des marchés — D2A
Offre à déposer sur www.marches-securises.fr
Saint-Paul Cedex
97863
Frankrijk
Telefoon: +33 262328919
E-mail: cellule.marches@gcs-gso.org
Fax: +33 262453005
NUTS-code: FRY40

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de tampons encreurs et recharges à l'EPSMR et au CHGM

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192111
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de tampons encreurs et recharges à l'EPSMR et au CHGM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192111
30192110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY40
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM) à compter du déménagement du CHGM vers le CHOR (1.3.2019) établissement public de sante mentale de la reunion (EPSMR)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de tampons encreurs et recharges à l'EPSMR et au CHGM.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de la notification du marché. Le marché peut être reconduit tacitement 3 fois par période d'1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afin d'optimiser l'analyse des offres, le candidat doit fournir l'échantillon demandé pour les produits signalés dans le BPU — DQE.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Afin d'optimiser l'analyse des offres, le candidat doit fournir l'échantillon demandé pour les produits signalés dans le BPU — DQE.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Saint-Denis
27 rue Felix Guyon, BP 2024
Saint-Denis
97488
Frankrijk
Telefoon: +33 262924361
E-mail: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
Fax: +33 262924362

Internetadres: http://www.ta-saint-denis.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif
27 rue Felix Guyon — BP 2024
Saint-Denis
97488
Frankrijk
Telefoon: +33 262924361
E-mail: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
Fax: +33 262924362

Internetadres: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018