Leveringen - 493427-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Materiaal voor signaleringsborden

2018/S 216-493427

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
Romania
Str. Actor Demetriade Aristide nr. 8
Bucureşti
010147
Roemenië
Contactpersoon: Dorina Iordache
Telefoon: +40 744647246
E-mail: horia.bizon@cmmtb.ro, ioana.beganu@cmmtb.ro, alexandra.stroe@cmmtb.ro, dorina.iordache@cmmtb.ro
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cmmtb.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare de materiale necesare execuției semnalizării rutiere orizontale și verticale

Referentienummer: 37832101/2018/486
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928471
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de materiale necesare execuţiei semnalizării rutiere, orizontală şi verticală, pe străzi aflate în Municipiul Bucureşti: Marcaje rutiere convenţionale şi termoplastice alb/galben, covoare şi marcaje tactile, indicatoare rutiere, mijloace auxiliare de semnalizare, stâlpişori de protecţie, Iimitatoare de viteză, benzi rezonatoare, separatoare de sensuri pentru a preveni viteza peste limita legală în trafic. Valorile minime si maxime aferente acordului-cadru si contractelor subsecvente:

— Lot 1 — Produse termoplastice, covoare si marcaje rutiere — valoarea maxima a acordului-cadru: 27 538 500,00 RON, fara TVA; valoarea celui mai mare contract subsecvent 2 294 875,00 RON, fara TVA,

— Lot 2 — Indicatoare rutiere, limitatoare de viteza si diverse materiale de semnalizare — valoarea maxima a acordului-cadru: 7 588 430,00 RON, fara TVA; valoarea celui mai mare contract subsecvent 632 369,17 RON, fara TVA,

— Lot 3 — Stalpi de semnalizare — valoarea maxima a acordu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertele se vor depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — Indicatoare rutiere, limitatoare de viteză și diverse materiale de semnalizare

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indicatoare rutiere, limitatoare de viteză şi diverse materiale de semnalizare (indicatoare rutiere, ansamblu reflectorizant, panouri, console, limitatoare de viteza, separatori de sens, placute reflectorizante). Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 8
Prijs - Weging: 92
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 79 808,00 RON fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 632 369,17 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 — Stâlpi de semnalizare

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stâlpi de semnalizare: Stalpi flexibili, stalpi delimitare acces, stalpi lamelari, buton rutier reflectorizant incastrabil. Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 8
Prijs - Weging: 92
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 66 910,00 RON fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 350 544,83 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Produse termoplastice, covoare și marcaje rutiere

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produse termoplastice, covoare şi marcaje rutiere (material termoplast, diluant, microbile, benzi rezonatoare, preformate, material conventional, vopsea marcaj rutier, covor tactil). Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica / Weging: 8
Prijs - Weging: 92
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 79 600,00 RON fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2 294 875,00 RON fara TVA.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora,

— orice documente/certificate, echivalente, care să dovedească îndeplinirea cerințelor, daca este cazul;

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale”. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia,

— Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.), prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana;

III. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere”, sectiunea C „Motive legate de insolventa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Lot 1 — Produse termoplastice, covoare şi marcaje rutiere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei totale de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) a fost de minim: 1 800 000,00 RON.

Eventuele minimumeisen:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii acordurilor-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota:

(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro:

— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON,

— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON,

(b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ecb.int. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6 Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la punctul (c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ofertantii vor prezenta „Declaratie privind lista principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani”, continand numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.

— Lot 1 — Produse termoplastice, covoare şi marcaje rutiere — Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare (produse similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului de tipul produselor termoplastice, covoarelor tactile si marcajelor rutiere), a caror valoare cumulata este de minim 1 800 000,00 RON, la nivelul a maximum trei contracte,

— Lot 2 — Indicatoare rutiere, limitatoare de viteză şi diverse materiale de semnalizare: Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare (produse similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului de tipul materialelor de semnalizare), a caror valoare cumulata este de minim 496 000,00 RON, la nivelul a maximum trei contracte,

— Lot 3 — Stâlpi de semnalizare: Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare (produse similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului de tipul stalpilor de semnalizare), a caror valoare cumulata este de minim 275 000,00 RON, la nivelul a maximum trei contracte. Atunci cand preturile contractelor sunt exprimate in alta moneda decat RON, echivalenta RON/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva. In cazul unei asocieri cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Produsele trebuie sa fi fost livrate în ultimii 3 ani, calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile pentru confirmarea datelor declarate in DUAE certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar care sa confirme livrarea produselor similare cu obiectul contractului. Certificatele/documentele trebuie sa cuprinda cel putin elementele de identificare ale contractului pentru care sunt emise (numar si data contract, calitatea furnizorului — contractant unic, membru intr-o asociere si procentul sau de participare, subcontractant si partea de contract realizata, activitatile pentru care a fost responsabil, denumire obiect contract, inclusiv o descriere succinta a obiectului contractului, valoarea contractuala realizata exprimata in RON fara TVA, perioada de livrare).

Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa in acest sens DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: Numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară (așa cum prevede art. 12 alin. (6) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017) sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

— copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,

— certificate de predare-primire,

— recomandări,

— procese-verbale de recepţie,

— certificate constatatoare.

În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic în parte. Odata cu depunerea DUAE ofertantii au obligatia sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora), Formular nr. 5. Documentele justificative, care probeaza cele asumate în angajamente, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Modalitatea de indeplinire: In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la subcontractanti. Odata cu DUAE se va depune scanat in SICAP, semnat cu semnatura electronica extinsa si acordul de subcontractare. In cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractanților pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare din respectivii subcontractanți, completat si semnat in mod corespunzător de fiecare dintre acestia. Documentele justificative, care probeaza cele asumate in angajamente, vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative. Modalitatea de indeplinire: Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Odata cu DUAE se va depune scanat in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa si acordul/acordurile de asociere.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), conform Legii nr. 98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SICAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. Declaratia DUAE completata cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic/prin mijloace electronice. Formularul DUAE poate fi accesat si completat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe locul I, cu punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea departajării acestora, respectiv, încărcarea electronică de către operatorii economici, clasati pe locul I, de documente care conţin preţuri noi, pe baza carora se va face departajarea. Punctajul componentei tehnice va ramane cel din oferta initiala, iar punctajul cu privire la pret va fi cel reofertat in documentul prezentat in SICAP. Punctaj final = punctaj pret reofertat + punctaj componenta tehnica.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform legislatiei în vigoare, respectiv Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și functionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
Str. Teodor Ștefănescu nr. 4
Bucureşti
030167
Roemenië
Telefoon: +40 723718241
E-mail: office@cmmtb.ro

Internetadres: www.cmmtb.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018