Leveringen - 493429-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2018/S 216-493429

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departamento de Salud La Fe, Dirección Económica-Gerencia
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Avenida Fernando Abril Martorell, 106
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46026
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento de Salud La Fe, Dirección Económica-Gerencia
E-mail: contratacion_dslafe@gva.es
Telefoon: +34 961244494
Fax: +34 961246221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVhOd7v7WzMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de un microscopio para el quirófano de neurocirugía infantil para el Servicio de Neurocirugía, del Hospital La Fe

Referentienummer: 532/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 393 571.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31100000 Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 393 571.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018