Leveringen - 493430-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Măgurele: Astronomische en optische instrumenten

2018/S 216-493430

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Plaats: Măgurele
NUTS-code: RO322
Postcode: 077125
Land: Roemenië
Contactpersoon: Compartimentul Aprovizionare Achiziții
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Telefoon: +40 374676320
Fax: +40 374676320

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eli-np.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Cercetare
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cercetare-dezvoltare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Optică de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP

Referentienummer: COD UNIC DE IDENTIFICARE: 3221234/2018/762P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea unor produse de Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP. Oglinzile de focalizare 1 PW (PWFO) reprezinta un set de 2 oglinzi cu frame-ul lor, monturile de pozitionare compatibile cu vidul, electronica de control, rack(uri) cu protectie electromagnetica, PC-uri si interfata cu utilizatorul, care au rolul de a focaliza fasciculele laser de 1 PW in incinta de interactie. Pentru achizitia lor se va organiza o procedura de licitatie cu scopul design-ului, fabricarii, testarii, livrarii si instalarii pe site-ul ELI-NP.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici interesati vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 851 370.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000
50000000
51540000
79632000
79930000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Reactorului nr. 3, Magurele, judet Ilfov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea unor produse de Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP. Oglinzile de focalizare 1 PW (PWFO) reprezinta un set de 2 oglinzi cu frame-ul lor, monturile de pozitionare compatibile cu vidul, electronica de control, rack(uri) cu protectie electromagnetica, PC-uri si interfata cu utilizatorul, care au rolul de a focaliza fasciculele laser de 1 PW in incinta de interactie. Pentru achizitia lor se va organiza o procedura de licitatie cu scopul design-ului, fabricarii, testarii, livrarii si instalarii pe site-ul ELI-NP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia pentru componentele optice / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Reflectivitatea pentru cele 2 oglinzi / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Limita de Distrugere a Oglinzii pentru cele 2 oglinzi (MDT) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Identificarea proiectului: “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC – Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016

II.2.14)Nadere inlichtingen

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform prevederilor art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat,

— persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul),

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir, Mitica Dragusin, Constantin Ivan, Ion Alexandru Popescu, Ionel Andrei, Dan Gabriel Ghita, Raluca Iuliana Stoicea, Oana-Ruxandra Moraru, Daniela Moraru, Dana Cristina Verdes, Daniel-Catalin Stoica, Adrian Ioan Muresan, Corina Lungu, Ecaterina Gingu-Imparat, Cristian Sfirlogea, Viorica Baicu, Dan Stutman, Mihail Octavian Cernaianu.

Atenționări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantul ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind nece [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerinta nr. 1 — Cifra de afaceri medie generala Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani, 2015, 2016, 2017 sa fie cel putin egala cu 851 370 EUR.

(a) Pentru transformarea RON — euro se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro,

(b) Pentru alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

Eventuele minimumeisen:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV, sectiunea B. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare anuale sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2015, 2016, 2017.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV — sectiunea B. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV — sectiunea B. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind susţinerea capacitatii economice si financiare — Formularul nr. 1 acordata de tertul sustinator prin care va dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre furnizor si tertul/tertii sustinator(i), Anexa la Contract, partile vor stabili dreptul achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii despre subcontractanti In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II — sectiunea D si partea IV — sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare”. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II - sectiunea A și B,

— partea III.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. În cazul în care acordul de subcontractare este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna. Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.

Nota: Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Informatii privind asocierea In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa in asociere, indeplinirea criteriilor de calificare va fi evaluata in conformitate cu Acordul de asociere depus, respectiv cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere. În caz de asociere, ofertantii asociati vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de asociere – Formularul nr. 2. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Eventuele minimumeisen:

1) Ofertantul completeaza DUAE, partea II, sectiunea D si partea IV — sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare”;

2) Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II — sectiunea A și B,

— partea III.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. În cazul în care acordul de subcontractare este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;

3) Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana, cu exceptia documentelor solicitate prin caietul de sarcini;

1) Fiecare dintre ofertantii asociati completeaza DUAE;

2) Se va prezenta Acordul de asociere — Formularul nr. 2. În cazul în care acordul de asociere este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;

3) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele edificatoare, pentru fiecare din membrii asocierii, prin care demonstreaza informatiile declarate prin DUAE. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana, cu exceptia documentelor solicitate prin caietul de sarcini.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, persoane imputernicite de ANAP pentru control, alte persoane imputernicite de conducatorul autoritatii contractante.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati ca la semnarea contractului de achizitie publica sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la baza participarii in comun la procedura de atribuire, respectiv a acordului de asociere;

2) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul juridic I.F.I.N.-H.H.
Postadres: Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Plaats: Măgurele
Postcode: 077125
Land: Roemenië
Telefoon: +40 214042300
Fax: +40 214574440

Internetadres: www.nipne.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018