Leveringen - 493430-2018

09/11/2018    S216    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Măgurele: Instrumente optice şi de astronomie

2018/S 216-493430

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Localitate: Măgurele
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077125
Țară: România
Persoană de contact: Compartimentul Aprovizionare Achiziții
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Telefon: +40 374676320
Fax: +40 374676320

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.eli-np.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Cercetare
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetare-dezvoltare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Optică de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP

Număr de referinţă: COD UNIC DE IDENTIFICARE: 3221234/2018/762P
II.1.2)Cod CPV principal
38630000 Instrumente optice şi de astronomie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea unor produse de Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP. Oglinzile de focalizare 1 PW (PWFO) reprezinta un set de 2 oglinzi cu frame-ul lor, monturile de pozitionare compatibile cu vidul, electronica de control, rack(uri) cu protectie electromagnetica, PC-uri si interfata cu utilizatorul, care au rolul de a focaliza fasciculele laser de 1 PW in incinta de interactie. Pentru achizitia lor se va organiza o procedura de licitatie cu scopul design-ului, fabricarii, testarii, livrarii si instalarii pe site-ul ELI-NP.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici interesati vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 851 370.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31720000 Echipament electromecanic
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
51540000 Servicii de instalare de utilaje şi de echipament cu utilizare specială
79632000 Servicii de formare a personalului
79930000 Servicii de proiectare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Str. Reactorului nr. 3, Magurele, judet Ilfov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea unor produse de Optica de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP. Oglinzile de focalizare 1 PW (PWFO) reprezinta un set de 2 oglinzi cu frame-ul lor, monturile de pozitionare compatibile cu vidul, electronica de control, rack(uri) cu protectie electromagnetica, PC-uri si interfata cu utilizatorul, care au rolul de a focaliza fasciculele laser de 1 PW in incinta de interactie. Pentru achizitia lor se va organiza o procedura de licitatie cu scopul design-ului, fabricarii, testarii, livrarii si instalarii pe site-ul ELI-NP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia pentru componentele optice / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Reflectivitatea pentru cele 2 oglinzi / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Limita de Distrugere a Oglinzii pentru cele 2 oglinzi (MDT) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Identificarea proiectului: “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC – Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016

II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform prevederilor art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat,

— persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul),

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir, Mitica Dragusin, Constantin Ivan, Ion Alexandru Popescu, Ionel Andrei, Dan Gabriel Ghita, Raluca Iuliana Stoicea, Oana-Ruxandra Moraru, Daniela Moraru, Dana Cristina Verdes, Daniel-Catalin Stoica, Adrian Ioan Muresan, Corina Lungu, Ecaterina Gingu-Imparat, Cristian Sfirlogea, Viorica Baicu, Dan Stutman, Mihail Octavian Cernaianu.

Atenționări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantul ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind nece [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cerinta nr. 1 — Cifra de afaceri medie generala Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani, 2015, 2016, 2017 sa fie cel putin egala cu 851 370 EUR.

(a) Pentru transformarea RON — euro se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro,

(b) Pentru alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV, sectiunea B. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare anuale sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2015, 2016, 2017.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV — sectiunea B. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV — sectiunea B. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind susţinerea capacitatii economice si financiare — Formularul nr. 1 acordata de tertul sustinator prin care va dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre furnizor si tertul/tertii sustinator(i), Anexa la Contract, partile vor stabili dreptul achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Informatii despre subcontractanti In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II — sectiunea D si partea IV — sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare”. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II - sectiunea A și B,

— partea III.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. În cazul în care acordul de subcontractare este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna. Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.

Nota: Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Informatii privind asocierea In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa in asociere, indeplinirea criteriilor de calificare va fi evaluata in conformitate cu Acordul de asociere depus, respectiv cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere. În caz de asociere, ofertantii asociati vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de asociere – Formularul nr. 2. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1) Ofertantul completeaza DUAE, partea II, sectiunea D si partea IV — sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare”;

2) Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II — sectiunea A și B,

— partea III.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. În cazul în care acordul de subcontractare este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;

3) Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana, cu exceptia documentelor solicitate prin caietul de sarcini;

1) Fiecare dintre ofertantii asociati completeaza DUAE;

2) Se va prezenta Acordul de asociere — Formularul nr. 2. În cazul în care acordul de asociere este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;

3) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele edificatoare, pentru fiecare din membrii asocierii, prin care demonstreaza informatiile declarate prin DUAE. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana, cu exceptia documentelor solicitate prin caietul de sarcini.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/12/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 13/04/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/12/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, persoane imputernicite de ANAP pentru control, alte persoane imputernicite de conducatorul autoritatii contractante.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati ca la semnarea contractului de achizitie publica sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la baza participarii in comun la procedura de atribuire, respectiv a acordului de asociere;

2) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic I.F.I.N.-H.H.
Adresă: Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Localitate: Măgurele
Cod poștal: 077125
Țară: România
Telefon: +40 214042300
Fax: +40 214574440

Adresă internet: www.nipne.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/11/2018