Fournitures - 493445-2018

09/11/2018    S216

België-Brussel: Vuilniswagens

2018/S 216-493445

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel, departement Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: centraal secretariaaat, bureau D12
E-mail: CDA.mfvo@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320201
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F009997%2FLDR-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vuilniswagens en de overname van afgeschreven vuilniswagens

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009997/LDR-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511 Vuilniswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vuilniswagens voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vuilniswagens

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 305 785.12 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 16 000 kg) en de overname van een afgeschreven vuilniswagen

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511 Vuilniswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 16 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van een afgeschreven vuilniswagen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van het voorgestelde voertuig / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en termijn van de waarborg / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie van de naverkoopdienst / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 495.87 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 220
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde looptijd van 220 dagen stemt overeen met de maximale leveringstermijn van de vuilniswagen in werkdagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 26 000 kg) en de overname van een afgeschreven vuilniswagen

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511 Vuilniswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen (MTM van 26 000 kg) voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van een afgeschreven vuilniswagen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van het voorgestelde voertuig / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en termijn van de waarborg / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie van de naverkoopdienst / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 289.26 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 220
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Reclameborden op de zijkanten van de vuilniswagen waar affiches gemakkelijk kunnen ingeplaatst en uitgehaald worden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7 vermelde looptijd van 220 dagen stemt overeen met de maximale leveringstermijn van de vuilniswagen in werkdagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van een levering waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd was.

De levering heeft een waarde van minstens EUR 130 000,00 exclusief btw.

De verklaring geldt voor beide percelen van de opdracht.

Door bevestigend te antwoorden op de vraag in deel IV van het uniforme Europese aanbestedingsdocument (UEA) verklaart de inschrijver dat hij voldoet aan de vereisten van het in dit artikel bedoelde selectiecriterium.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

— Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

— Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018