Leveringen - 493446-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer

2018/S 216-493446

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glasgow Kelvin College
123 Flemington St
Glasgow
G21 4TD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1416305000
E-mail: alees@glasgowkelvin.ac.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.glasgowkelvin.ac.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA22362

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of a Building Environmental Management System for Glasgow Kelvin College

Referentienummer: CS-GKC0059
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48420000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Glasgow Kelvin College issues this Invitation to Tender for the supply, installation and maintenance of a Building Environment Management System (BEMS). The system will replace current building management systems and modernise associated controls and sensors across three of its campus buildings, Easterhouse, Springburn and East End based in the Glasgow area.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM82
Voornaamste plaats van uitvoering:

Glasgow

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasgow Kelvin College (GKC) requires a Contractor to provide an innovative, environmentally conscious, and open-protocol Building Environment Management System (BEMS) to amalgamate, test, upgrade, repair, expand and replace as necessary current BEMS systems at its Springburn, Easterhouse and East End campuses in accordance with the system requirements detailed in the tender document. All work shall be compliant with the requirements for maintenance and repair of the:

— Building Environment Management System and The Health and Safety at Work Act 1974

— The Building Regulations 1997 – 2007,

— Building Control Act 2007,

— European Communities (Energy Performance of Buildings) Regulations SI 666 of 2006

— all other applicable Regulations associated with the works being undertaken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery of specification methodology / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Project and quality management / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Information technology, flexibility and future development / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Risk assessment / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability — environmental / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Equality and diversity / Weging: 1
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenderers are invited to attend a site visit w/c 19.11.2018 — date and time will be confirmed.

It may be necessary for selected Tenderers’ to deliver a presentation in respect of the proposed solution. Dates and times will be confirmed.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Relevant selection criteria will be included in the ESPD Scotland module on PCS-T.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Relevant selection criteria will be included in the ESPD Scotland module on PCS-T.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Relevant selection criteria will be included in the ESPD Scotland module on PCS-T.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Relevant selection criteria will be included in the ITT documentation on PCS-T.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Glasgow Kelvin College

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 12300. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

(SC Ref:563546)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Glasgow Kelvin College
123 Flemington St
Glasgow
G214TD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1416305000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018