Leveringen - 493447-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Couveuses

2018/S 216-493447

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
M. C. Skłodowskiej 9
Zabrze
41-800
Polen
Contactpersoon: Andrzej Bonczek
Telefoon: +48 32/373-36-68
E-mail: przetargi@sccs.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sccs.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa inkubatorów

Referentienummer: 112/EZP/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33152000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę inkubatorów zawartych w Pakietach nr 1 i nr 2 odpowiadających opisowi umieszczonemu w załączniku nr 4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inkubator otwarty

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33152000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inkubator otwarty typ 1 2 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: jakość / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0082/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inkubator zamknięty

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33152000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inkubator zamknięty 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: jakość / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: termin gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0082/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Oświadczenia wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

1.2. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

1.3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1-1.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp - składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa KRS / CEIDG lub wskaże adres adresy internetowe ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie stawia się warunków w tym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie stawia się warunków w tym zakresie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

a) koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych z cłem w przypadku urządzenia sprowadzonego spoza UE;

b) koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu dostarczanym w ramach umowy urządzenia.

c) koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty zabezpieczenia dla potrzeb transportu oraz koszty rozładunku przedmiotu zamówienia;

d) wszystkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji zamówienia;

e) koszty instalacji,

f) koszty przeszkolenia personelu zgodnie z załącznikiem nr 4

Pozostałe zapisy w specyfikacji

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, Administracja pok. 2B6, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zamawiającego wskazanej w specyfikacji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 2 700 PLN

Pakiet nr 2 2 200 PLN

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 (Pakiet)

3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 (Parametry techniczne)

4) Ulotki lub instrukcje lub foldery zawierające parametry techniczne zaoferowanych urządzeń

Czas związania ofertą 60 dni

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu art. 24aa

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018