Leveringen - 493455-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Kruiningen: Bedrijfswagens

2018/S 216-493455

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Reimerswaal
24476489
Oude Plein 1
Kruiningen
4416 AK
Nederland
Contactpersoon: Peter Bierkens
Telefoon: +31 113395000
E-mail: a.haaze@reimerswaal.nl
Fax: +31 113395333
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.reimerswaal.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1bee77eb1b3d0a5a16694b6a5a660e17
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1bee77eb1b3d0a5a16694b6a5a660e17
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf Bedrijfswagens gemeente Reimerswaal

Referentienummer: SIW/REI/PBS/2018/006270
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Reimerswaal heeft het voornemen middels deze aanbesteding een overeenkomst aan te gaan voor het leveren en onderhouden van 4 voertuigen, zijnde bedrijfswagens met dubbele cabine. De huidige 4 voertuigen zullen hierbij worden ingeruild. Daarnaast wordt er aanvullend gevraagd om onderhoud van de 4 te leveren bedrijfswagens.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL342
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kruiningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 bedrijfswagens met dubbele cabine

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Testrit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/02/2019
Einde: 19/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het tweejarig onderhoudscontract kan optioneel verlengd worden met twee (2) keer drie (3) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Naast de levering van de bedrijfswagens met dubbele cabine wordt er gevraagd om onderhoud. Daarnaast wordt er gevraagd om onderhoud welke duur als optie verlengd kan worden.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Corruptie,

— Fraude,

— Terroristische misdrijven of strafbare feite in verband met terroristische activiteiten,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Betaling van belastingen,

— Betaling van sociale premies,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Faillissement,

— Ernstige beroepsfouten,

— Geen vervalsing mededinging,

— Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure,

— Geen belangenconflict,

— Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure,

— Prestaties uit het verleden,

— Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure,

— Vervalsing van de mededinging,

— Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018