Leveringen - 493465-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Ronse: Frisdranken

2018/S 216-493465

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VZW Werken Glorieux
Ondernemingsnr.: 0424.380.938
Glorieuxlaan 55
Ronse
9600
België
Contactpersoon: De heer Luc Hantson
Telefoon: +32 55233633
E-mail: luc.hantson@azglorieux.be
Fax: +32 55233022
NUTS-code: BE235

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.werken-glorieux.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/32/U7/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
VZW Werken Glorieux
Ondernemingsnr.: 0424.380.938
Glorieuxlaan 55
Ronse
9600
België
Contactpersoon: Mevrouw Sudani Van Schoorisse
Telefoon: +32 55236047
E-mail: sudani.vanschoorisse@azglorieux.be
Fax: +32 55233022
NUTS-code: BE235

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.werken-glorieux.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor aankoop en levering van koude dranken

Referentienummer: VZW/K0700/2018/001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15982000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Water patiënten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15982000
15981000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE235
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en veiligheid / Weging: 28
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 62
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Andere waters, frisdranken en bieren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15982000
15961000
15981000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE235
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en veiligheid / Weging: 28
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 62
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Bewijsmiddelen inzake de uitsluitingsgronden.

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

De inschrijver houdt minstens volgende attesten ter beschikking van de aanbestedende overheid, ter verificatie van de gegevens uit het ingevulde UEA. Deze attesten moeten niet bij de offerte zijn gevoegd, maar de aanbestedende overheid kan deze attesten te allen tijde opvragen.

1. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document

2. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang;

De inschrijver lijst alle onderaannemers die voor hem in het kader van deze overheidsopdracht zullen werken met adres en contactgegevens en hun bedrijfsnummer (of gelijkaardig voor buitenlandse ondernemingen).

De inschrijver voorziet ook een RSZ-attest (of een voor buitenlandse bedrijven een gelijkaardig attest) voor elk van de ingeschakelde onderaannemers.

3. Attest waaruit blijkt dat voldaan is aan zijn fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen)

Voor een Belgische inschrijver betreft het de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17-6-2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient hoger te zijn dan 1,8 en bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Wanneer de score lager is,

• is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.

• In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven

• én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.”

Daarenboven kan de aanbestedende overheid de kandidaat uitsluiten indien zij van oordeel is dat de financiële situatie van de kandidaat een risico vormt voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij zal door de aanbestedende overheid aangegeven worden waarom de score of de aangeleverde bijkomende motivatie van het boekhoudkantoor niet voldoet.

Eventuele minimumeisen:

Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient hoger te zijn dan 1,8 of dient gemotiveerd te worden door een erkend boekhoudkantoor en daarenboven dient de motivatie na analyse door de aanbestedende overheid aanvaard te worden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. HACCP-conformiteitsattest voor leveringen van de inschrijver of onderaannemers op te vragen bij de producent.

3. Een lijst met minstens 3 goede referenties, gestaafd door een attest van goede uitvoering van gelijkaardige instellingen qua grootte.

Eventuele minimumeisen:

Bovenstaande

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Vzw Werken Glorieux, Congrescentrum, Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
Bourgondiëstraat 5
Oudenaarde
9700
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018