Roboty budowlane - 493469-2021

01/10/2021    S191

Dania-Kopenhaga: Przepompownie wody odpadowej

2021/S 191-493469

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: BIOFOS A/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 25601920
Adres pocztowy: Refshalevej 250
Miejscowość: København K
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Kod pocztowy: 1432
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Tel.: +45 32685615
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/162664241.aspx
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://permalink.mercell.com/162664241.aspx
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://permalink.mercell.com/162664241.aspx
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Genudbud af Entreprise Mellempumpestation RD (Ansøgningsfase)

II.1.2)Główny kod CPV
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Den udbudte kontrakt omfatter navnlig følgende:

Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h

Ny trykledning fra mellempumpestation

Der vil blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entreprisekontrakte(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderer, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

Tryk her https://permalink.mercell.com/162664241.aspx

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Renseanlæg Damhusåen, 2450 København

II.2.4)Opis zamówienia:

Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Den udbudte kontrakt omfatter navnlig følgende:

Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h

Ny trykledning fra mellempumpestation

Der vil blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entreprisekontrakte(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderer, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

Renseanlæg Damhusåen (RD) skal udbygges for at sikre:

Renseanlæggets kapacitet imødekommer den fremtidige belastning for befolknings- og erhvervsudvikling

Renseanlæggets kapacitet svarer til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet

Renseanlægget kan overholde fremtidige udlederkrav, herunder især øget hydraulisk maks. kapacitet af den biologiske del af vandlinjen på RD og reduceret udledning af bypass af mekanisk/fysisk renset spildevand.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Teknisk løsning og kvalitet / Waga: 40%
Kryterium jakości - Nazwa: Organisation og proces / Waga: 30%
Cena - Waga: 30%
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Ordregiver vil opfordre tre ansøgere til at afgive tilbud.

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end tre egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de virksomheder som - baseret på prækvalifikationsansøgningen - giver Ordregiver det bedst mulige konkurrencefelt.

Ved vurderingen af ansøgernes referencer vil Ordregiver lægge vægt på følgende:

Referencernes sammenlignelighed med de udbudte ydelser, herunder om referencen vedrører:

i. projektering, udførelse og idriftsættelse af pumpestationer, der pumper vand, og

ii. projektering og udførelse af betonkonstruktioner for vand- og spildevandskonstruktioner, og

iii. projektering og/eller udførelse af maskindesign, el-design og bygge- og anlægskonstruktioner, herunder store ledninger i jord.

Referenceprojektets færdiggørelse (referencer, som er færdiggjort og afleveret til bygherre, vægter højere end referencer, som endnu ikke er færdiggjort og afleveret).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nedenstående krav er Mindstekrav.

1) Ansøger skal have tredjepartscertificeret kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem svarende til ISO 9001 eller tilsvarende og ISO 14001 eller tilsvarende.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af Mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende dokumentation for et etableret tredjepartscertificeret kvalitets- og miljøledelsessystem fremlægges i form af certifikater eller erklæringer udfærdiget af den relevante tredjepart.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring bedes anvendt ("Støtteerklæring").

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) Ansøgers årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår

2) Ansøgers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår

3) Ansøgers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår.

Med "seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af Mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af Mindstekravet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte Entreprisekontrakt.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring bedes anvendt ("Støtteerklæring").

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Alle nedenstående krav til økonomisk og finansiel formåen er Mindstekrav.

1) Ansøger skal have en årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår på minimum 200 mio. DKK

2) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 100 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår, og

3) Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % for det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger i ESPD'et angive:

1) Minimum 1 reference fra en "tilsvarende projekteringsopgave", som er påbegyndt inden for de seneste fem år, og

2) Minimum 1 reference fra en "tilsvarende udførelsesopgave", som er påbegyndt inden for de seneste fem år, og

3) Minimum 1 reference fra en referenceopgave i hoved- eller totalentreprise med en kontraktsum på minimum 50 mio. kr., som er påbegyndt inden for de seneste fem år.

Med "påbegyndt" menes, at ansøger har indgået en bindende aftale med bygherre om gennemførelsen af projektet inden for det beskrevne tidsrum.

Med "tilsvarende projekteringsopgave" forstås projektering af pumpestation med tilhørende ledningsarbejder, maskinelle installationer samt tilhørende el og automation. Pumpestationen skal have en kapacitet på mindst 100 m3/h vand, spildevand eller teknisk vand.

Med "tilsvarende udførelsesopgave" forstås udførelse af pumpestation med tilhørende ledningsarbejder, maskinelle installationer samt tilhørende el og automation. Pumpestationen skal have en kapacitet på mindst 100 m3/h vand, spildevand eller teknisk vand.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nedenstående krav til teknisk og faglig formåen er Mindstekrav.

1) Mindstekrav: Ansøger skal have påbegyndt mindst 1 tilsvarende projekteringsopgave inden for de seneste fem år, regnet fra ansøgningsfristens udløb. Referenceopgaven skal vedrøre et projekt med en anlægssum på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms, og

2) Mindstekrav: Ansøger skal have påbegyndt mindst 1 tilsvarende udførelsesopgave inden for de seneste fem år, regnet fra ansøgningsfristens udløb. Referenceopgaven skal vedrøre et projekt med en anlægssum på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms, og

3) Mindstekrav: Ansøger skal have påbegyndt mindst 1 referenceopgave inden for de seneste fem år, regnet fra ansøgningsfristens udløb. Referenceopgaven skal vedrøre en hoved- eller totalentreprise med en anlægssum på minimum 50 mio. kr. ekskl. moms.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Kontrakten udføres på ABT 18 med BIOFOS tilføjelser/fravigelser. Totalentreprenøren skal opfylde og eftervise proces- og funktionsgarantier. Totalentreprenøren skal opfylde og efterleve

BIOFOS' arbejds- og lærlingeklausuler.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-311766
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 12/11/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Duński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

En ansøger/tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136 eller i en af frivillige udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 5, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Entreprisekontrakten, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af ansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1. juni 2021.

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne i forbindelse med udbuddet.

Ordregiver kan indlede forhandlinger med alle tilbudsgivere, herunder tilbudsgivere, der har afgivet tilbud, som ikke overholder indholdskravene, eller som indeholder forbehold, herunder forbehold over for Mindstekrav. Det er således ikke en betingelse for, at Ordregiver kan invitere en tilbudsgiver til forhandling, at den pågældende tilbudsgiver har afgivet et konditionsmæssigt tilbud.

Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. Tilbudsgiverne vil modtage en dagsorden forud for hvert forhandlingsmøde.

Der kan - hvis der indledes forhandlinger - forhandles om alle aspekter af tilbuddene, kontraktgrundlaget, samt de tekniske betingelser. Som beskrevet i afsnit 1.4 anser Ordregiver sig berettiget til - før eller efter forhandlingsmøderne - at ændre på alle dele af udbudsgrundlaget, dog ikke grundlæggende elementer eller Mindstekrav. Ordregiver forbeholder sig retten til at forhandle om opgavens tids- og planlægningsmæssige aspekter, herunder fastsættelsen af de bodsbelagte mellemfrister, der således betragtes som ikke-grundlæggende elementer.

Forhandlingsmøderne afholdes hos BIOFOS, Parkstien 10, 2450 København SV, medmindre andet oplyses.

Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder. Endvidere forbeholder Ordregiver sig ret til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder.

Ordregiver har offentliggjort ved bekendtgørelse nr. 2021/S 181-467549 offentliggjort en forhåndsmeddelelse om dette udbud.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Nævnenes Hus
Adres pocztowy: Toldboden 2
Miejscowość: Viborg
Kod pocztowy: 8800
Państwo: Dania
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405600
Faks: +45 33307799
Adres internetowy: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adres pocztowy: Carl Jacobsens Vej 35
Miejscowość: Valby
Kod pocztowy: 2500
Państwo: Dania
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Faks: +45 41715100
Adres internetowy: http://www.kfst.dk
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2021