Leveringen - 493474-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Bouwmaterialen

2018/S 216-493474

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
C/ Johan G. Gutenberg, 1, Isla de la Cartuja
Sevilla
41092
Spanje
Telefoon: +34 955260000
E-mail: contratacion.amaya@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955044610
NUTS-code: ES61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agenciamedioambienteyagua.es

Adres van het kopersprofiel: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agencia pública
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NET173192 Acuerdo Marco para selección de empresas de suministro de material de construcción para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Referentienummer: NET173192
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

NET173192 Acuerdo Marco para selección de empresas de suministro de material de construcción para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 071 900.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NET173192 Acuerdo Marco para selección de empresas de suministro de material de construcción para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 071 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FEDER, LIFE, FEADER, OTROS

II.2.14)Nadere inlichtingen

Este contrato se adjudica por criterios de solvencia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Solvencia económica: conforme Artículo 87.1.a): declaración cifra anual negocio, referido año mayor volumen negocio 3 últimos concluidos deberá ser al menos de 100 000,00 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Solvencia técnica: conforme Artículo 89.1.c): mediante descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa: las personas licitadoras deberán presentar un dosier en el que describan las instalaciones destinadas al suministro del material objeto del presente pliego así como copia de la licencia de apertura del local o locales destinados al suministro del material objeto de la licitación.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, c/Johan G.Gutenberg, 1, 41092 Sevilla.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Apertura del único sobre a presentar, no siendo pública su apertura.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Inca Garcilaso, 3, edificio Expo, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
Sevilla
41092
Spanje
Telefoon: +94 671530856
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Fax: +94 955515041

Internetadres: http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/tribunal_adm/tribunal.htm

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Sevilla
41092
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018