Leveringen - 493478-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Computerservers

2018/S 216-493478

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Biblioteka Śląska
276878007
pl. Rady Europy 1
Katowice
40-021
Polen
Contactpersoon: Beata Lazarowicz
Telefoon: +48 32-20-83-875
E-mail: beata.lazarowicz@bs.katowice.pl
Fax: +48 32-20-83-720
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bs.katowice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip-slaskie.pl/bslaska/zamowienia_publiczne/1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Referentienummer: DDB.201.11.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach realizowana w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”. Zamówienie podzielono na dwa zadania w następujący sposób:

a) Zadanie 1 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

b) Zadanie 2 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141
31682530
48732000
30233000
32420000
80533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Katowice - Biblioteka Śląska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie 1 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Serwery i macierze dyskowe.

Szafa dystrybucyjna 19'' z modułami PDU – ilość 4 szt.

Serwer fizyczny systemu wysokiej dostępności – ilość 12 szt.

Oprogramowanie do wirtualizacji 12 serwerów fizycznych – ilość 1 szt.

Serwer fizyczny systemu baz danych NoSQL – ilość 6 szt.

Stanowisko dostępu i zarządzania systemem wysokiej dostępności – ilość 1 szt.

Macierz 1 – centralna macierz dyskowa – ilość 1 szt.

Macierz 2 i Macierz 3 (archiwum obiektowe) - obiektowy system składowania danych – ilość 1 szt.

Serwer kompresji z oprogramowaniem – ilość 1 szt.

Instalacja i konfiguracja – ilość 1 szt.

Szkolenia – ilość 1 szt.

Urządzenia sieciowe.

Switche LAN 48 port 10Gbit/s – ilość 3 szt.

Switche LAN 48 port 10/40 Gbit/s – ilość 6 szt.

Switche FC 48 port 16 Gbps – ilość 2 szt.

System ochrony sieci UTM w klastrze – ilość 1 szt.

Oprogramowanie do zarządzania komputerami – ilość 96 szt. (96 licencji na urządzenia aktywne).

Instalacja i konfiguracja – ilość 1 szt.

Szkolenia – ilość 1 szt.

System do wykonywania kopii zapasowych.

System do wykonywania kopii zapasowych - serwer backupu – ilość 2 szt.

System do wykonywania kopii zapasowych - oprogramowanie do backupu – ilość 1 szt.

Instalacja i konfiguracja – ilość 1 szt.

Szkolenia – ilość 1 szt.

System zasilania awaryjnego.

UPS typ 1 – ilość 1 szt.

UPS typ 2 – ilość 1 szt.

Instalacja i konfiguracja – ilość 1 szt.

Szkolenia – ilość 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9.1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: KtL.p. - dodatkowe parametry techniczne / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji: od 3 do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z Zamawiającym

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300
30231300
30233000
80533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Katowice - Biblioteka Śląska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

b) Zadanie 2 – Dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla pracowni digitalizacyjnej i pomieszczeń czytelników.

Stacja robocza dla korektora i redaktora – ilość 14 szt.

Komputer dla czytelnika – ilość 80 szt.

Komputer dla administratora – ilość 5 szt.

Instalacja i konfiguracja – ilość 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9.2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: T - Termin gwarancji (T) / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji: od 3 do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy z Zamawiającym z wyłączeniem elementów 1.3 „Komputer dla czytelnika” załącznika nr 9.2 do SIWZ. Element ten musi zostać dostarczony w terminie od 1 sierpnia 2019 do 30.9.2019 roku w ciągu 2 tygodniu do pisemnego wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia dostawy elementu „Komputer dla czytelnika”.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z SIWZ. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby), składa podpisane przez nich, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1-3 powyżej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunków udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 1-3 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dalsze informacje zawarte zostaną w sekcji VI.3

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Eventuele minimumeisen:

Dalsza część informacji z sekcji III.1.3.

Dla UPS typ 1

a) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego UPS-a typ 1;

b) dokument (np. w postaci oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający, iż oferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej.

Dla UPS typ 2

a) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego UPS-a typ 2;

b) dokument (np. w postaci oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający, iż oferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej.

Dla Zadania 2:

Dla Stacji roboczej dla korektora i redaktora

Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanej stacji roboczej z oferowanym systemem operacyjnym.

Dla Komputer dla czytelnika

a) wydruk ze strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, potwierdzający, że zasilacz w oferowanym komputerze spełnienia wymóg 80plus (w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy). Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez Wykonawcę spełniają 80plus;

b) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera;

c) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany produkt odpowiada normie TCO lub równoważnej lub wydruk ze strony: http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search, potwierdzający, że ofertowany komputer posiada certyfikat TCO;

d) dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006);

e) oświadczenie producenta komputera, potwierdzające, iż głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 (lub równoważną) oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 (lub równoważną) w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 22 dB;

f) dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanego komputera z zamawianymi systemami operacyjnym w postaci wydruku, potwierdzającego certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera.

Dla Komputer dla administratora

a) Komputer spełniający normy MIL-STD-810G lub równoważne (załączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta);

b) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera;

c) dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006);

d) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany produkt odpowiada normie TCO lub równoważnej lub wydruk ze strony: http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search, potwierdzający, że ofertowany komputer posiada certyfikat TCO;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali:

Dla Zadania 1:

i. co najmniej 2 wdrożenia storage obiektowego, w tym co najmniej jedno obejmujące replikację storage między dwoma lokalizacjami,

ii. co najmniej 2 wdrożenia storage blokowego lub plikowego,

iii. co najmniej 1 wdrożenie środowiska serwerowego obejmującego min. 30 socketów (fizycznych procesorów),

iv. co najmniej 2 wdrożenia systemu backupu o pojemności 150TB,

v. co najmniej 1 wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów obejmujące nie mniej niż 10 hostów,

vi. co najmniej 2 wdrożenia firewalli nowej generacji.

Dla Zadania 2:

i. co najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100 zł) brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na realizacji dostawy sprzętu komputerowego.

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem min. 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:

Dla Zadania 1:

i. 2 osobami posiadającymi certyfikat inżynierski producenta oferowanego sprzętu w zakresie wdrażania storage obiektowego,

ii. 1 osobą posiadającą certyfikat inżynierski producenta oferowanego sprzętu w zakresie wdrażania storage plikowo-blokowego,

iii. 1 osobą posiadającą certyfikat inżynierski producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego w zakresie wirtualizacji serwerów, co najmniej na poziomie zaawansowanym,

iv. 2 osobami posiadającymi certyfikat inżynierski producenta oferowanego rozwiązania backupowego w zakresie implementacji oprogramowania backupowego oraz w zakresie implementacji sprzętowego medium backupu,

v. 1 osobą posiadającą ekspercki certyfikat inżynierski producenta oferowanego sprzętu w zakresie zapory ogniowej nowej generacji,

vi. 1 osobą posiadającą ekspercki certyfikat inżynierski w zakresie konfiguracji i zarządzania ruchem sieciowym,

vii. 1 osobą posiadająca ekspercki certyfikat inżynierski w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem sieciowym,

viii. 1 osobą posiadającą ekspercki certyfikat inżynierski w zakresie konfiguracji monitoringu oraz utrzymania zapory sieciowej,

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania łącznie 2 lub większej liczby ww. warunków przez jedną osobę, jeżeli którakolwiek z przewidzianych do realizacji zamówienia osób posiada kompetencje, określone w więcej niż jednym z ppkt od i do viii powyżej, pod warunkiem, że osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu utworzą co najmniej 6 osobowy zespół, spełniający łącznie wszystkie warunki określone z ppkt od i do viii powyżej, oraz zostanie zachowana wymagana ilość osób wskazana w poszczególnych ppkt od i do viii.

Dla Zadania 2:

i. 1 osobą biorącą udział jako inżynier w co najmniej dwóch projektach, które swym zakresem obejmowały instalację i konfigurację komputerów lub stacji roboczych.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały wskazane w rozdziale V SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 5) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dot. zdolności technicznych i kwal. zawod.:

I. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych powyżej dokumentów, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej;

II. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

6) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - oświadczenia i dokumenty jak poniżej:

Dla Zadania 1:

Dla serwera fizycznego systemu wysokiej dostępności

a) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego serwera;

b) dokument (np. w postaci oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający, iż oferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej.

Dla stanowiska dostępu i zarządzania systemem wysokiej dostępności

Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego stanowiska.

Dla Macierzy 1 – centralna macierz dyskowa

Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanej macierzy.

Dla Macierzy 2 i Macierzy 3 (archiwum obiektowe) - obiektowy system składowania danych

Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanej macierzy.

Dla Serwera fizycznego systemu baz danych NoSQL

a) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego serwera;

b) dokument (np. w postaci oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający, iż oferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej.

Dla Serwera kompresji z oprogramowaniem

a) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego serwera;

b) dokument (np. w postaci oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający, iż oferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej.

Dla Switche LAN 48 port 10Gbit/s

a) europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego przełącznika;

b) dokument (np. w postaci oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający, iż oferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej.

Dla Switche LAN 48 port 10/40 Gbit/s

Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego stanowiska.

Dla Switche FC 48 port 16 Gbps

Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego stanowiska.

Dla Systemu ochrony sieci UTM w klastrze

Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego stanowiska.

Dalsza część informacji została zawarta w sekcji III.1.2.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości dla poszczególnych zadań:

Zadanie 1 (część 1) - 129 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych, 00/100)

Zadanie 2 (część 2) - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Zaszyfrowane oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferty zostaną otwarte ww siedzibie Zamawiającego, w sali 112 Delfinka

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dalsze informacje z sekcji III.1.1)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

4. pkt. 1 (sekcja III.1.1)), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 4. stosuje się.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 (Sekcja III.1.1)), składa dokument, o którym mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w punkcie 4. stosuje się.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą określoną w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018