Leveringen - 493496-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bochum: Rechte stoelen

2018/S 216-493496

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Wasserstraße 215
Bochum
44799
Duitsland
Contactpersoon: Dezernat IX.1.1 Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@kbs.de
Fax: +49 234-30486190
NUTS-code: DEA51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kbs.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=223116
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=223116
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Bürodreh- und Besucherstühlen

Referentienummer: Lieferung von Bürodreh- und Besucherstühlen
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung von Bürodreh- und Besucherstühlen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung von Bürodreh- und Besucherstühlen innerhalb eines Rahmenvertrages.

Die Mindestabnahmemengen betragen: 800 Bürodrehstühle und 100 Besucherstühle.

Die Lieferungen erfolgen bundesweit an die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Der Vertrag beginnt mit Zuschlagserteilung und endet 48 Monate nach dem er in Kraft getreten ist, ohne dass es einer schriftlichen Kündigung bedarf.

Die Aufträge werden in Form von Einzelabrufen über einen bereits installierten Online-Shop der Firma Rensch, Gelsenkirchen, erteilt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— die den Vergabeunterlagen beigefügte Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Anlage 3).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— die den Vergabeunterlagen beigefügte Referenzliste (Anlage 1),

— die den Vergabeunterlagen beigefügte Eigenerklärung zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Anlage 2),

— die den Vergabeunterlagen beigefügte Eigenerklärung Umweltzeichen „Blauer Engel“ (Anlage 4).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Auf Wunsch des Auftraggebers sind ein Bürodreh- und ein Besucherstuhl in der Hauptverwaltung Bochum über einen Zeitraum von 2 Wochen kostenlos zu bemustern.

Die Musterstühle müssen der Ausschreibung entsprechen und innerhalb von 14 Werktagen nach Aufforderung zur Verfügung stehen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 228-94990
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 228-9499400

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundesversicherungsamt
Friedrich-Ebert-Allee 38
Bonn
53113
Duitsland
Telefoon: +49 228-6190
E-mail: poststelle@bva.de
Fax: +49 228-6191870

Internetadres: http://www.bundesversicherungsamt.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018