Leveringen - 493498-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Producten voor persoonlijke verzorging

2018/S 216-493498

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europos socialinio fondo agentūra
192050725
Gynėjų g. 16
Vilnius
LT-01109
Litouwen
Contactpersoon: Eglė Navickė
Telefoon: +370 65980480
E-mail: egle.navicke@esf.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.esf.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6272

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=428208
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=428208&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ES projektų administravimas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Labiausiai skurstantiems asmenims skirtų higienos prekių pirkimo ir tiekimo pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti higienos prekes, skirtas tikslinei grupei (maksimalus tikslinės grupės skaičius – 230 000). Pirkimas skaidomas į 20 pirkimo dalių. Kiekvienos pirkimo dalies maksimalus tikslinės grupės skaičius – 230 000. Numatomos įsigyti prekės yra šios: skalbiamoji priemonė (skystis), gabalinis tualetinis muilas, šampūnas, dantų pasta, dantų šepetėlis.

Atsižvelgiant į tai, jog prekės bus dalinamos du kartus per metus, kiekviena prekė yra suskaidyta į dvi dalis per vienerius metus, pavyzdžiui, šampūnas yra 5 pirkimo dalis ir 10 pirkimo dalis, taip pat 15 ir 20 pirkimo dalys.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Labiausiai skurstantiems asmenims skirtų higienos prekių pirkimo ir tiekimo pirkimas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama skalbiamoji priemonė (skystis). Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711720
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama dantų pasta. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas dantų šepetėlis. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas gabalinis tualetinis muilas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas šampūnas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama skalbiamoji priemonė (skystis). Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711720
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama dantų pasta. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas dantų šepetėlis. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas gabalinis tualetinis muilas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas šampūnas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2019 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama skalbiamoji priemonė (skystis). Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711720
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama dantų pasta. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas dantų šepetėlis. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas gabalinis tualetinis muilas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas šampūnas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. birželio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39831000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama skalbiamoji priemonė (skystis). Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711720
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama dantų pasta. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas dantų šepetėlis. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas gabalinis tualetinis muilas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33711610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamas šampūnas. Maksimalus pakuočių kiekis – 230 000 vnt. Preliminariai dalinama bus 2020 m. gruodžio mėn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybė / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Jei pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis, sutarties galiojimas bei higienos prekių tiekimas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 3 mėn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede – EBVPD. Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), teikdamas pasiūlymą, taip pat subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, privalo pateikti EBVPD pagal VPĮ 50 straipsnio reikalavimus, pasiekiamą adresu: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt;

2) tiekėjai (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), taip pat subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga;

3) perkančiosios organizacijos suformuota EBVPD forma pildoma Europos Komisijos tinklalapyje adresu: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt (toliau – EK tinklalapis):

4) tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydami EBVPD formą turi atlikti toliau nurodytus veiksmus:

4.1) kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

4.2) įkelti (importuoti) EBVPD formą EK tinklalapyje;

4.3) pateikti atsakymus į EBVPD formoje nurodytus klausimus;

4.4) kompiuteryje išsaugoti gautą EBVPD formą su pateiktais atsakymais;

4.5) teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, prisegti EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“;

5) papildomą informaciją, kaip pildyti EBVPD formą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sutarties vykdymo sąlygos nurodytos sutarties projekte. Viena iš sąlygų yra tai, jog sudarius sutartį su tiekėju reikiamas higienos prekių pakuočių kiekis į partnerių sandėlius bus pristatomas per dvi savaites prieš higienos prekių krepšelių dalinimą. Higienos prekių sandėliavimo iki pristatymo į partnerių sandėlius ir transportavimo iki partnerių sandėlių išlaidų suma negali viršyti 1 proc. higienos prekių pakuočių vertės su PVM konkrečioje pirkimo dalyje.

Sudarius sutartį, tiekėjas privalo per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. bendros maksimalios pasiūlymo kainos su PVM (EUR). Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra pirmo pareikalavimo neatšaukiama besąlyginė LR ar užsienyje registruoto banko, draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija / laidavimo raštas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) bei apmokėjimo kopija.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ginčų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje:

1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

1) per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018