Leveringen - 493502-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pozoblanco: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2018/S 216-493502

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco
P1405400A
C/ Cronista Sepúlveda, 2
Pozoblanco
14400
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco
Telefoon: +34 957770050
E-mail: secretariageneral@pozoblanco.es
NUTS-code: ES613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pozoblanco.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6oEs67GqAK8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RTRTCe2gEiKiEJrVRqloyA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6oEs67GqAK8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro de materiales de obra para el Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco

Referentienummer: GEX5529/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato de suministro de materiales de obra para el Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 261 455.06 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 15
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 15
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

No se permiten ofertas integradoras ni combinación de lotes. No hay limitación para presentación de oferta por lotes, pero ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1.1 grupo 1 Electricidad

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1.1 grupo 1 Electricidad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 648.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2.1 grupo 2 Pinturas. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000
90513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2.1 grupo 2 Pinturas. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 198.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2.2 grupo 2 Pinturas. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2.2 grupo 2 Pinturas. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 198.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2.3 grupo 2 Pinturas. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2.3 grupo 2 Pinturas. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 198.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3.1 grupo 3 Materiales de construcción. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3.1 grupo 3 Materiales de construcción. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 242.02 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3.2 grupo 3 Materiales de construcción. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro.

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3.2 grupo 3 Materiales de construcción. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 242.02 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3.3 grupo 3 Materiales de construcción. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3.3 grupo 3 Materiales de construcción. Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 242.02 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4.1 grupo 4 Maquinaria de obra civil

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 4.1 grupo 4 Maquinaria de obra civil

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 411.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5.1 grupo 5 Maquinaria para la limpieza y extracción de lodos

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42996000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 5.1 grupo 5 Maquinaria para la limpieza y extracción de lodos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 6.1 grupo 6 Maquinaria elevadora y plataformas

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42418000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 6.1 grupo 6 Maquinaria elevadora y plataformas

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 257.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 7.1 grupo 7 Maquinaria retroexcavadora

Perceel nr.: 71
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43262000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 7.1 grupo 7 Maquinaria retroexcavadora

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 866.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 8.1 grupo 8 Gestión de residuos

Perceel nr.: 81
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 8.1 grupo 8 Gestión de residuos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 62 115.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 9.1 grupo 9 Granitos. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 91
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44912100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 9.1 grupo 9 Granitos. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 090.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 9.2 grupo 9 Granitos. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 92
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44912100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 9.2 grupo 9 Granitos. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 090.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 10.1 grupo 10 E.P.I.

Perceel nr.: 101
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 10.1 grupo 10 E.P.I.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 061.45 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 11.1 grupo 11 ferretería

Perceel nr.: 111
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 11.1 grupo 11 ferretería

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 210.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 12.1 grupo 12 Hormigones

Perceel nr.: 121
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 12.1 grupo 12 Hormigones

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 565.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 12.2 grupo 12 Hormigones

Perceel nr.: 122
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 12.2 grupo 12 Hormigones

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 565.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 13.1 grupo 13 Aglomerado en caliente. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 131
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 13.1 grupo 13 Aglomerado en caliente. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 493.65 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 13.2 grupo 13 Aglomerado en frío. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

Perceel nr.: 132
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233222
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 13.2 grupo 13 Aglomerado en frío. Ningún licitador podrá resultar adjudicatario de más de un lote dentro de cada grupo de suministro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 840.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 14.1 grupo 14 Áridos

Perceel nr.: 141
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 14.1 grupo 14 Áridos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 146.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 15.1 grupo 15 Tubos

Perceel nr.: 151
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 15.1 grupo 15 Tubos

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables automáticamente / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejor precio ofertado / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 245.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato será susceptible de prórroga de un año, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

No prohibición para contratar.

No estar incurso en incompatibilidades.

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.

Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Seguro de indemnización. Descripción: La solvencia económica-financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica-financiera.

Cifra anual de negocio. Descripción: La solvencia económica-financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica-financiera.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Trabajos realizados. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional,

— Técnicos o unidades técnicas. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional,

— Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional,

— Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional,

— Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional,

— Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional,

— Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios descritos conforme a la cláusula 8a del PCAP. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia técnica o profesional.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

La declaración de urgencia queda justificada por el próximo comienzo de ejecución de obras conforme al programa P.F.E.A., así como, la ejecución de obras en activo que hace necesaria la inmediatez de suministro de material.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Pozoblanco.

Datos de dirección:

— calle: Cronista Sepúlveda, 2,

— código postal: 14400,

— población: Pozoblanco,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: deberá personarse mediante DNI o en su caso escritura de constitución y poder de representación original o copia compulsada.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco
C/ Cronista Sepúlveda, 2
Pozoblanco
14400
Spanje
Telefoon: +34 957770050
E-mail: secretariageneral@pozoblanco.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018