Dostawy - 493506-2020

19/10/2020    S203

Polska-Lubań: Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części

2020/S 203-493506

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 175-422235)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 2
Miejscowość: Lubań
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wilk
E-mail: zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 757254173
Faks: +48 757254775
Adresy internetowe:
Główny adres: www.oss.strazgraniczna.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych

Numer referencyjny: 14/SZP/20
II.1.2)Główny kod CPV
34740000 Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora statku powietrznego, dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej symulatora statku powietrznego oraz przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Symulator zbudowany na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, który zostanie usytuowany w budynku hangaru na terenie Zamawiającego tj. na terenie kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 175-422235

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2020

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: