Leveringen - 493509-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Oviedo: Naalden voor medisch gebruik

2018/S 216-493509

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio de salud del Principado de Asturias
Plaza del Carbayón, 1-2
Oviedo
33001
Spanje
Telefoon: +34 985108534
E-mail: contratacion@sespa.es
Fax: +34 985108540
NUTS-code: ES12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asturias.es/perfilcontratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de agujas para plumas o bolígrafos de insulina

Referentienummer: SC/36-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141320
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 286 093.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina 31 g x 6 mm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina 31 g x 6 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina 31 g x 5 mm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina 31 g x 5 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina 31 g x 4 mm

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Agujas para plumas o bolígrafos de insulina 31 g x 4 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-517773
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Labiana Pharmaceuticals, S. L. U.
Corbera de Llobregat
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 093.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018