Leveringen - 493516-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Silistra: Kantoorbenodigdheden

2018/S 216-493516

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Silistra
000565537
ul. „Simeon Veliki“ No. 33
Silistra
7500
Bulgarije
Contactpersoon: Zhenya Dimitrova — gl. ekspert „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 86-816260
E-mail: op_silistra@abv.bg
Fax: +359 86-823343
NUTS-code: BG325

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.silistra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=432

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции:

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки — канцеларски материали, осъществявани чрез покупка. При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на канцеларски материали като папки и класьори за документи, кутии и кашони за архивиране, различни видове бланки и формуляр; лепящи средства, телбоди, перфоратори, ножици, кламери, пишещи, рисуващи и чертожни средства; различни видове хартия, тетрадки, пощенски пликове и др. Пълно описание на канцеларските материали и техните количества, необходими на възложителя, и изискванията към тях са описани в технически спецификации по позиции, неразделна част от условията за участие.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 710.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22800000
22820000
22830000
22851000
22852100
30197100
30197220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG325
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Силистра

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки — канцеларски материали, осъществявани чрез покупка. При изпълнение на поръчката (обособената позиция) следва да се извърши доставка на канцеларски материали като папки и класьори за документи, кутии и кашони за архивиране, различни видове бланки и формуляр и др. Пълно описание на канцеларските материали и техните количества, необходими на възложителя, и изискванията към тях са описани в техническа спецификация — неразделна част от условията за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600
30192121
30192123
30192125
30192130
30192133
30192160
30192800
37524000
24910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG325
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Силистра

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки — канцеларски материали, осъществявани чрез покупка. При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на канцеларски материали като лепящи средства, телбоди, перфоратори, ножици, пишещи, рисуващи и чертожни средства, различни видове хартия, тетрадки, пощенски пликове и др. Пълно описание на канцеларските материали и техните количества, необходими на възложителя, и изискванията към тях са описани в технически спецификации по позиции, неразделна част от условията за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 062-136768
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018 - Д - 039
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на канцеларски материали от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Офис В ООД
124510429
жк. Дружба, бл. 14, вх. В
Добрич
9300
Bulgarije
Telefoon: +359 58-603399
E-mail: valev@ofisv.com
Fax: +359 58-601028
NUTS-code: BG332

Internetadres: http://www.ofisv.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 170.80 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 845.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-Д-037
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на канцеларски материали

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Офис В ООД
124510429
жк. Дружба, бл. 14, вх. В
Добрич
9300
Bulgarije
Telefoon: +359 58-603399
E-mail: valev@ofisv.com
Fax: +359 58-601028
NUTS-code: BG332

Internetadres: http://www.ofisv.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 196.20 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 865.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2-9884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 2-9807315

Internetadres: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018