Leveringen - 493517-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Balatonfüred: Software en informatiesystemen

2018/S 216-493517

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Állami Szívkórház
EKRSZ_53917881
Gyógy tér 2.
Balatonfüred
8230
Hongarije
Contactpersoon: Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Telefoon: +36 87584562
E-mail: gh@mail.bfkor.hu
Fax: +36 87584544
NUTS-code: HU213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bfkor.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bfkor.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Központi szintű kórház
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Egységes betegazonosító rendszer bevezetése III

Referentienummer: EKR000485092018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése-III”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 71 471 737.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése”az alábbiak szerint:

A Projekt az Állami Szívkórházban meglévő Főnix-Pro medicai rendszer (HIS) bővítése érdekében szükséges informatikai rendszer elemeinek, szoftverek, licencek szállítását, eszközök konfigurálását, implementációs munkák elvégzését, dokumentálását és oktatását tartalmazza az alábbiak szerint:

1 db betegazonosító rendszer az alábbiakban részletezve:

Betegazonosításra alkalmas mobil tablet (min. 128 GB SSD, min. 4 GB memória, Bluetooth, első és hátsó kamera, min. 12” képernyőméret, Windows 10 Pro) a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, HIS modul és BetAzon CAL) 50 db

Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás (min. 8 GB DDR4, min. 256 SSD, min. 23” monitor, Windows 10 Pro) a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, Irodai csomag, HIS modul és BetAzon CAL) 10 db

Monitorozó eszköz (8 GB memória, 512 GB háttértár, webkamera, operációs rendszer, Irodai csomag) 2 db

Vonalkód olvasó eszköz (bidirekcionális olvasási típus, 650 nm lézerdióda, min 100 pásztázás/sec), karszalagok menedzselésére 10 db

Betegazonosító karszalag nyomtató (direkt termál nyomtatás, 32 bit RISC processzor, min. 8 MB flash memória, min. 16 MB SDRAM, duál kommunikációs interfész, min 300 dpi felbontás, legkisebb nyomtatási hossz: 76 mm, legnagyobb nyomtatási hossz: 558 mm, min. 51 mm/sec nyomtatási sebesség) 10 db

Betegazonosító karszalag (Egészségügyi alkalmazásra alkalmas, Vonalkód olvasóval és/vagy kamerával azonosítható betegazonosítót tartalmaz, Vízálló, Ellenáll a Kórházban jelentkező speciális igénybevételnek, A megajánlott karszalag nyomtatóval kompatibilis) 20 000 db

Központi betegazonosító rendszer-szoftver (Központi szerver alkalmazás, mely képes működni a Kórház jelenlegi medikai szerverén, A rendszer adatbázisa a Kórház jelenlegi MS SQL Server-ében kerüljön tárolásra, Fogadja és adatbázisában adminisztrálja a karszalagok előállítását, a betegek főbb adataival együtt, Fogadja és adatbázisában adminisztrálja a betegazonosítási eseményeket, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történt (fix telepítésű munkaállomáson vonalkód olvasóval, mobil tableten), Integrációs szoftver licenc az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerhez és FŐNIX-Pro Kórházi medikai rendszerhez) 1 db

Külső adatmentő hardver (NAS) (2 db HP dual 10gb hálózati kártya, HP MSA 1040 storage, 12 db HPE 1.2TB 2.5in háttértároló, 4 db HP 2m Multi-módusú optikai kábelek)1 db

Szerverbővítés (2 db Intel XEON E5-2620 Six-Core 64-bit processor - 2.40GHz Basefrequency) 1 db

Wifi lefedettséget biztosító AP (802.11 a/b/g/n szabványok szerinti működés, konkurens dual -band működés, WPA, WPA2 PSK és Enterprise szabványok biztosítása, 802.3 af szabvány szerinti tápellátás, Menedzsment: HTTP/HTTPS, SNMP, SSH, Telnet) 100 db

Wifi rendszer kiépítése 1 db

Rendszer működésének oktatása 8 munkaóra, max. 15 fő 1 alkalom

A műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Betegazonosításra alkalmas mobil tablet alkalmazói szoftver orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Betegazonosításra alkalmas mobil tablet alkalmazói szoftver esetében a páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomásnál ajánlott szoftver esetében orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás szoftver esetében a páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP 2.2.18-17-2017-00053

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 170-386521
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Egységes betegazonosító rendszer bevezetése III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_76190775
Róbert Károly krt. 70–74.
Budapest
1134
Hongarije
Telefoon: +36 14375200
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Fax: +36 14375299
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 500 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 471 737.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: -

b) nyertes ajánlattevő adószáma: 13978798-2-41

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70–74., adószám: 13978798-2-41

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését: -

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018