Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 493521-2019

21/10/2019    S203

Nederland-Apeldoorn: Software en informatiesystemen

2019/S 203-493521

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: J.F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7314 PS
Land: Nederland
Contactpersoon: Ton Lammers
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie – marktconsultatie contra informatie dividend uitdelingen (verwachte einddatum: 25.10.2019)

Referentienummer: IUC19-023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Belastingdienst is bezig met een oriëntatie op beschikbare leveranciers die de Belastingdienst contra informatie over dividend uitdelingen kunnen leveren.

Met deze marktconsultatie wil de Belastingdienst tot een heldere en realistische doelstelling voor een verwervingstraject komen. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier geen offerteaanvraag.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apeldoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nog niet te bepalen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/10/2019