Leveringen - 493523-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2018/S 216-493523

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“
000670680
bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15
Sofiya
1504
Bulgarije
Contactpersoon: Irena Georgieva
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 28464210
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uni-sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/periodichna_dostavka_na_hartiya_kancela

I.1)Naam en adressen
Технически университет — София
831917834
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
София
1756
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://tu-sofia.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://zop.tu-sofia.bg/

I.1)Naam en adressen
Университет по строителство, архитектура и геодезия
000670616
бул. „Христо Смирненски“ № 1
София
1046
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://uacg.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://uacg.nit.bg/

I.1)Naam en adressen
Национален институт по геофизика, геодезия и география — БАН
175905823
ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 3
София
1113
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.niggg.bas.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.niggg.bas.bg/konkursi/

I.1)Naam en adressen
Институт за изследване на изкуствата — БАН
000665562
ул. „Кракра“ № 21
София
1504
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://artstudies.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://artstudies.bg/?page_id=9158

I.1)Naam en adressen
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей — БАН
175905773
ул. „Московска“ № 6А
София
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://iefem.bas.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://iefem.bas.bg/profil-na-kupuvacha

I.1)Naam en adressen
Кирило-Методиевски научен център — БАН
831143303
ул. „Московска“ № 13
София
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kmnc.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.kmnc.bg/?info=204

I.1)Naam en adressen
Институт за балканистика с Център по тракология — БАН
175906035
ул. „Московска“ № 45
София
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.balkanstudies.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.balkanstudies.bg/bg/struktura/profil-na-kupuvacha.html

I.1)Naam en adressen
Институт за литература — БАН
000665509
бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17
София
1113
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ilit.bas.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://ilit.bas.bg/bg/profil-na-kupuvacha.html

I.1)Naam en adressen
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
000672293
бул. „Васил Левски“ № 88
София
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nationallibrary.bg/wp/?lang=bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=331?=bg

I.1)Naam en adressen
Национална спортна академия „Васил Левски“
000670627
Студентски град
София
1700
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nsa.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.nsa.bg/bg/page,1677

I.1)Naam en adressen
Регионалeн исторически музей — София
176362469
площад „Бански“ № 1
София
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Ирена Георгиева
Telefoon: +359 28464210
E-mail: georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg
Fax: +359 29460255
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата поръчка е доставка чрез покупка на канцеларски материали. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции, а именно:

— обособена позиция № 1 „Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски и офис материали“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“.

Артикулите, включени в предметния обхват на поръчката, са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие. Доставките ще се извършват по изпратена от съответния възложителя заявка до достигане на съответните суми по договорите за обособените позиции или за срок до до 31.12.2023 г., което от двете събития настъпи първо.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600
30194320
30197620
30197630
30197640
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Местоизпълнението на поръчката са сградите на възложителите в гр. София, подробно описани в документацията за участие.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Настоящата обособена позиция включва доставката на различни видове копирна и принтерна хартия. Видовете хартия, техните характеристики и прогнозни количества се съдържат в приложение № 7 „Технически спецификации (таблица във формат Excel) — публикувано на профила на купувача към електронната преписка на документацията. Възложителите ще подават заявки за конкретни доставка по предмета на договора, като си запазват правото да не изчерпят изцяло посочените прогнозни количества на отделните артикули. Доставките ще се извършват след заявка на съответния възложител.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ", ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22852000
30197220
30199500
22816100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Местоизпълнението на поръчката са сградите на възложителите в гр. София, подробно описани в документацията за участие

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Настоящата обособена позиция включва доставката на различни видове канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Видовете канцеларски материали, техните характеристики и прогнозни количества се съдържат в приложение № 7 „Технически спецификации“ (таблица във формат Excel) — публикувано на профила на купувача към електронната преписка на документацията. Възложителите ще подават заявки за конкретни доставка по предмета на договора, като си запазват правото да не изчерпят изцяло посочените прогнозни количества на отделните артикули. Доставките ще се извършват след заявка на съответния възложител.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ", ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-320057
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018