Leveringen - 493527-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Laboratoriumreagentia

2018/S 216-493527

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A
Gdańsk
80-210
Polen
Contactpersoon: Marzena Landowska
Telefoon: +48 583491223
E-mail: marzena.landowska@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gumed.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZP/85/2018 - sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych w 6 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Referentienummer: ZP/85/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przedmiot zamówienia określony w formularzu rzeczowo-cenowym, został sporządzony na podstawie analizy dostaw z ostatnich 24 miesięcy. Z obserwacji dostaw w ostatnim roku wynika, że trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju (asortymentu) w formularzu rzeczowo-cenowym, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 426 829.27 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto:

450 000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Część zamówień może w przyszłości dotyczyć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez GUMed

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto:

550 000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Część zamówień może w przyszłości dotyczyć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez GUMed

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto:

550 000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Część zamówień może w przyszłości dotyczyć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez GUMed

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto:

65 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Część zamówień może w przyszłości dotyczyć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez GUMed

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 500 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto:

80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Część zamówień może w przyszłości dotyczyć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez GUMed

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 800 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38437000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdański Uniwersytet Medyczny

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Zakupy dokonywane przez Zamawiającego w ramach przyszłej umowy o zamówienie publiczne w okresie jej obowiązywania nie mogą przekroczyć kwot brutto:

60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Część zamówień może w przyszłości dotyczyć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez GUMed

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 000 PLN

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-361466
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet 1 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
PL
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 467 727.01 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 365 853.66 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet 2 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-823
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 553 931.90 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 447 154.47 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet 3 – odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Poznań
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 978 798.36 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 447 154.47 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet 4 - odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Sp. z o.o.
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 423.90 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 845.53 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pakiet 5– odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka jawna
Izabelin
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 529.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 040.65 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet 6– odczynniki chemiczne i laboratoryjne oraz zużywalne materiały laboratoryjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Grażyna Konecka DIAG-MED
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 397.99 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 780.49 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz. V SIWZ. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego przez Wykonawcę formularza cenowego dla oferowanego pakietu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy sługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018