Leveringen - 493553-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Printers en plotters

2018/S 216-493553

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Varuh človekovih pravic
5855012000
Dunajska cesta 56
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Urška Nardoni
Telefoon: +386 14750050
E-mail: urska.nardoni@varuh-rs.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.varuh-rs.si

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: tajništvo direktorta za javno naročanje
Telefoon: +386 14781880
E-mail: gp.mju@gov.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev

Referentienummer: 4301-14/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 781 447.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) črno bela

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) črno bela.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 40 kopij) črno bela

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 40 kopij) črno bela.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 57 kopij) črno bela

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 57 kopij) črno bela.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 40 kopij) barvna

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 40 kopij) barvna.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 30 kopij) barvna

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 30 kopij) barvna.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprav A3 (najmanj 50 kopij) barvna

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samostoječa multifunkcijska naprav A3 (najmanj 50 kopij) barvna.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216000
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bralnik prstnih odtisov

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bralnik prstnih odtisov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30216100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 črno beli

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 črno beli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 črno beli

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 črno beli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 črno beli

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 črno beli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni laserski tiskalnik A4 - barvni

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni laserski tiskalnik A4 - barvni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 barvni

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 barvni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 črno beli

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 črno beli.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 barvni

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 barvni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni matrični tiskalnik A4

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni matrični tiskalnik A4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni POS tiskalnik (iglični)

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni POS tiskalnik (iglični).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni POS tiskalnik (termični)

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni POS tiskalnik (termični).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prenosni tintni tiskalnik A4 barvni

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prenosni tintni tiskalnik A4 barvni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni tintni tiskalnik A4 barvni

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni tintni tiskalnik A4 barvni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Namizni brizgalni tiskalnik - barvni

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namizni brizgalni tiskalnik - barvni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 112-225070
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) črno bela

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 40 kopij) črno bela

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 57 kopij) črno bela

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 40 kopij) barvna

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 (najmanj 30 kopij) barvna

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Samostoječa multifunkcijska naprav A3 (najmanj 50 kopij) barvna

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Osnovni namizni ploskovni optični čitalec A4

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Bralnik prstnih odtisov

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0404-10/2018
Perceel nr.: 14
Benaming:

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 črno beli

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
5302722000
Litostrojska cesta 56
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 050.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 020.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 črno beli

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 črno beli

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

Namizni laserski tiskalnik A4 - barvni

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 18
Benaming:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 barvni

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 črno beli

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Namizni zmogljivejši mrežni laserski tiskalnik A3/A4 barvni

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 21
Benaming:

Namizni matrični tiskalnik A4

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 22
Benaming:

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 23
Benaming:

Namizni POS tiskalnik (iglični)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Namizni POS tiskalnik (termični)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25
Benaming:

Prenosni tintni tiskalnik A4 barvni

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 26
Benaming:

Namizni tintni tiskalnik A4 barvni

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 27
Benaming:

Namizni brizgalni tiskalnik - barvni

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Varuh človekovih pravic
Dunajska cesta 56
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018