Leveringen - 493570-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ptuj: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-493570

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
5095859000
Ormoška cesta 28
Ptuj
2250
Slovenië
Contactpersoon: Marjana Kacijan
Telefoon: +386 27493640
E-mail: marjana.kacijan@kgz-ptuj.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kgz-ptuj.si/o-nas/javna-narocila

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kmetijstvo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup opreme za štetje somatskih celic z uporabo fluoro-opto-elektronskih števcev in opreme za analizo kravjega mleka z uporabo mid-infrardeče spektrometrije

Referentienummer: JN-1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Oprema za štetje somatskih celic z uporabo fluoro-opto-elektronskih števcev in oprema za določitev mašč., beljak., laktoze, suhe snovi, uree, pH, zmrziščne točke, BHB v kravjem mleku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 254 938.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ormoška cesta 28, SI-2250 Ptuj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup opreme za štetje somatskih celic z uporabo fluoro-opto-elektronskih števcev in opreme za določitev maščobe, beljakovine, laktoze, suhe snovi, uree, pH, zmrziščne točke, BHB v kravjem mleku z MID-infrardečo spektrometrijo. Ponudnik mora ponuditi in dobaviti predmet javnega naročila v celoti, torej oba aparata, ki morata biti kompatibilna.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Reference / Weging: 20 točk
Kwaliteitscriterium - Naam: Možnost diferencialnega štetja / Weging: 10 točk
Kwaliteitscriterium - Naam: Natančnost rezultata / Weging: 20 točk
Prijs - Weging: 50 točk
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 035-075814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Labena trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o.
5699479000
Verovškova ulica 64
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +386 13602300
E-mail: info@labena.si
NUTS-code: SI

Internetadres: http://www.labena.si

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 254 938.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Ormoška cesta 28
Ptuj
2250
Slovenië
Telefoon: +386 27493610
E-mail: tajnistvo@kgz-ptuj.si

Internetadres: http://www.kgz-ptuj.si

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018