Leveringen - 493584-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Luleå: Instrumenten voor metingen

2018/S 216-493584

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Luleå tekniska universitet
202100-2841
Universitetsområdet Porsön
Luleå
971 87
Zweden
Contactpersoon: Erik Kling
Telefoon: +46 920491038
E-mail: erik.kling@ltu.se
NUTS-code: SE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ltu.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Measurement System for Micro Pitting

Referentienummer: LTU-2469-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Luleå University of Technology (LTU) is doing research and teaching in Tribology. Research projects are based on public funding as well as funding from industry. An important field of research of our group is the studies of pitting and micro pitting behaviour of different metal/lubricant — combinations.

Suitable and dedicated equipment for pitting/micro pitting equipment is currently missing in the laboratory at the division of machine elements, Tribolab. Therefore, LTU wish to obtain new equipment for pitting and micro pitting investigation as a complement to all the other tribology test rigs present at Tribolab.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000
38400000
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Luleå University of Technology (LTU) is doing research and teaching in Tribology. Research projects are based on public funding as well as funding from industry. An important field of research of our group is the studies of pitting and micro pitting behaviour of different metal/lubricant — combinations.

Suitable and dedicated equipment for pitting/micro pitting equipment is currently missing in the laboratory at the division of machine elements, Tribolab. Therefore, LTU wish to obtain new equipment for pitting and micro pitting investigation as a complement to all the other tribology test rigs present at Tribolab.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 169-384259
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Measurement System for Micro Pitting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PCS Instruments
2112385
78 Stanley Gardens
London
W3 7SZ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: grace.hully@pcs-instruments.com
NUTS-code: SE332
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 364 533.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Luleå
Skeppsbrogatan 43
Luleå
97231
Zweden
Telefoon: +46 920295490
E-mail: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Fax: +46 920220459

Internetadres: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018