Leveringen - 493588-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Tübingen: Medische gassen

2018/S 216-493588

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitätsklinikum Tübingen
Geissweg 3
Tübingen
72076
Duitsland
E-mail: d2vergabe@med.uni-tuebingen.de
Fax: +49 7071295624
NUTS-code: DE142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://medizin.uni-tuebingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von medizinischen und technischen Druckgasen in Stahlflaschen, flüssiges Helium und Trockeneis für das Universitätsklinikum Tübingen

Referentienummer: 1332-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24111500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung von medizinischen und technischen Druckgasen in Stahlflaschen, flüssigem Helium und Trockeneis einschließlich der Bereitstellung der hierzu erforderlichen Behältnisse für das Universitätsklinikum Tübingen und für die Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Bezugsberechtigt aus dieser Rahmenvereinbarung sollen die nachfolgend benannten und an der Hochschulregion Tübingen-Hohenheim beteiligten Hochschulen sein:

— Universität Hohenheim,

— Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen,

— Hochschule Albstadt-Sigmaringen,

— Hochschule Reutlingen,

— Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medizinische Gase UKT

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Medizinische Gase UKT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistik und Beratung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technische Gase UKT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische Gase UKT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistik und Beratung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kohlensäure, Trockeneis, Propan und Treibgase UKT

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kohlensäure, Trockeneis, Propan und Treibgase UKT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistik und Beratung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technische Gase und Sondergase UT

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische Gase und Sondergase UT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistik und Beratung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kohlensäure und Trockeneis UT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kohlensäure und Trockeneis UT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistik und Beratung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Helium (flüssig) in Kannen UT

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Helium (flüssig) in Kannen UT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistik und Beratung / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 002-001332
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Druckgase in Stahlflaschen für das Universitätsklinikum Tübingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Westfalen AG
Weißenhorn
89264
Duitsland
NUTS-code: DE279
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Str. 17
Karlsruhe
76133
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018