Leveringen - 493591-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Dobrich: Elektriciteit

2018/S 216-493591

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oblastna direktsiya na MVR — Dobrich
129009965
ul. „Maksim Gorki“ No. 12
Dobrich
9300
Bulgarije
Contactpersoon: Galina Georgieva
Telefoon: +359 58658280
E-mail: dds_mvr_dobrich@abv.bg
Fax: +359 58658217
NUTS-code: BG332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/dobrich

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/dobrich/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени.

1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка — 12 месеца.

2. Конкретният обем на обществената поръчка не може да бъде предварително определен. Същият ще се определи от реалната консумация на електрическа енергия в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка. Прогнозното количество за снабдена електрическа енергия за срока на договора се определя на 744 000 кВт/ч.

3. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от реалните потребности на ОДМВР — Добрич (реалната консумация на електрическа енергия) в рамките на срока на договора и от действащите към съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца за всички обекти на ОДМВР — Добрич е 150 000 BGN без ДДС.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти, ползвани от ОДМВР — Добрич, на територията на област Добрич.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени.

1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка — 12 месеца.

2. Конкретният обем на обществената поръчка не може да бъде предварително определен. Същият ще се определи от реалната консумация на електрическа енергия в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка. Прогнозното количество за снабдена електрическа енергия за срока на договора се определя на 744 000 кВт/ч.

3.Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от реалните потребности на ОДМВР — Добрич (реалната консумация на електрическа енергия) в рамките на срока на договора и от действащите към съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца за всички обекти на ОДМВР — Добрич е 150 000 BGN без ДДС.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка е мотивиран от наличието на изключителни права на изпълнителя. Съгласно чл. 94а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик, а съгласно чл. 97, ал. 1, т. 4 от ЗЕ по регулирани от комисита (КЕВР) цени се сключват сделките с електрическа енергия между крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти — за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. В съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 2а от ЗЕ за 1 обособена територия на Република БЪЛГАРИЯ се издава само 1 лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. В регистъра на издадените лицензии по чл. 25, ал. 1 от ЗЕ, поддържан от КЕВР, е вписана под № 105 лицензия № Л-139-11/13.8.2004 г., изменена с решение № И1-Л-139/9.12.2013 г., за обществено снабдяване с електрическа енергия за срок от 35 години с титуляр „Е.ОН България Продажби“ АД — гр. Варна, чийто правоприемник е „Енерго Про — Продажби“ АД, гр. Варна. „Енерго Про — Продажби“ АД, гр. Варна притежава лицензия № Л-410-17/1.7.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ за срок от 26 години, вписана под № 382 в регистъра на издадените лицензии от КЕВР. Тя е изменена с решение № И1-Л-410-17/29.11.2013 г., публикувано на страницата на КЕВР, според което „Енерго Про — Продажби“ АД, гр. Варна е титуляр и на лицензия № Л-139-11/13.8.2004 г. за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия. Лицензията покрива областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, В. Търново, Габрово, Разград и Силистра. Съгласно §129 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ (ДВ бр. 74/2006 г.) лицензиите за извършване на дейността снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно от комисията на съществуващите обществени снабдители с електрическа енергия. В този смисъл „Енерго Про — Продажби“ АД — гр. Варна се явява лицензирано и за осъществяване на дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ в съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 10 от ЗЕ. Дружеството притежава изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 357р-9897
Benaming:

„Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Енерго Про — Продажби“ АД
103533691
Варна тауърс, Кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Варна
9009
Bulgarije
Telefoon: +359 52577362
E-mail: market@energo-pro.bg
Fax: +359 52577340
NUTS-code: BG331

Internetadres: https://www.energo-pro.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: https://www.cps.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10-дневен срок по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, но в случая възложителят е приложил чл. 65, ал. 1 от ППЗОП във връзка с проведена процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, поради наличие на изключителни права и единствен възможен изпълнител на поръчката.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018