Leveringen - 493591-2018

09/11/2018    S216    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Добрич: Електрическа енергия

2018/S 216-493591

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Областна дирекция на МВР — Добрич
129009965
ул. „Максим Горки“ № 12
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Галина Георгиева
Телефон: +359 58658280
Електронна поща: dds_mvr_dobrich@abv.bg
Факс: +359 58658217
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/dobrich

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/dobrich/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени“

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени.

1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка — 12 месеца.

2. Конкретният обем на обществената поръчка не може да бъде предварително определен. Същият ще се определи от реалната консумация на електрическа енергия в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка. Прогнозното количество за снабдена електрическа енергия за срока на договора се определя на 744 000 кВт/ч.

3. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от реалните потребности на ОДМВР — Добрич (реалната консумация на електрическа енергия) в рамките на срока на договора и от действащите към съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца за всички обекти на ОДМВР — Добрич е 150 000 BGN без ДДС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Обекти, ползвани от ОДМВР — Добрич, на територията на област Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени.

1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка — 12 месеца.

2. Конкретният обем на обществената поръчка не може да бъде предварително определен. Същият ще се определи от реалната консумация на електрическа енергия в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка. Прогнозното количество за снабдена електрическа енергия за срока на договора се определя на 744 000 кВт/ч.

3.Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от реалните потребности на ОДМВР — Добрич (реалната консумация на електрическа енергия) в рамките на срока на договора и от действащите към съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца за всички обекти на ОДМВР — Добрич е 150 000 BGN без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка е мотивиран от наличието на изключителни права на изпълнителя. Съгласно чл. 94а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик, а съгласно чл. 97, ал. 1, т. 4 от ЗЕ по регулирани от комисита (КЕВР) цени се сключват сделките с електрическа енергия между крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти — за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. В съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 2а от ЗЕ за 1 обособена територия на Република БЪЛГАРИЯ се издава само 1 лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. В регистъра на издадените лицензии по чл. 25, ал. 1 от ЗЕ, поддържан от КЕВР, е вписана под № 105 лицензия № Л-139-11/13.8.2004 г., изменена с решение № И1-Л-139/9.12.2013 г., за обществено снабдяване с електрическа енергия за срок от 35 години с титуляр „Е.ОН България Продажби“ АД — гр. Варна, чийто правоприемник е „Енерго Про — Продажби“ АД, гр. Варна. „Енерго Про — Продажби“ АД, гр. Варна притежава лицензия № Л-410-17/1.7.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ за срок от 26 години, вписана под № 382 в регистъра на издадените лицензии от КЕВР. Тя е изменена с решение № И1-Л-410-17/29.11.2013 г., публикувано на страницата на КЕВР, според което „Енерго Про — Продажби“ АД, гр. Варна е титуляр и на лицензия № Л-139-11/13.8.2004 г. за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия. Лицензията покрива областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, В. Търново, Габрово, Разград и Силистра. Съгласно §129 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ (ДВ бр. 74/2006 г.) лицензиите за извършване на дейността снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители на съответните територии се издават служебно от комисията на съществуващите обществени снабдители с електрическа енергия. В този смисъл „Енерго Про — Продажби“ АД — гр. Варна се явява лицензирано и за осъществяване на дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ в съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 10 от ЗЕ. Дружеството притежава изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 357р-9897
Наименование:

„Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Енерго Про — Продажби“ АД
103533691
Варна тауърс, Кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Варна
9009
България
Телефон: +359 52577362
Електронна поща: market@energo-pro.bg
Факс: +359 52577340
код NUTS: BG331

Интернет адрес: https://www.energo-pro.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: https://www.cps.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, но в случая възложителят е приложил чл. 65, ал. 1 от ППЗОП във връзка с проведена процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, поради наличие на изключителни права и единствен възможен изпълнител на поръчката.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2018