Leveringen - 493591-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Dobrich: Elektriciteit

2018/S 216-493591

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oblastna direktsiya na MVR — Dobrich
129009965
ul. „Maksim Gorki“ No. 12
Dobrich
9300
Bulgarije
Contactpersoon: Galina Georgieva
Telefoon: +359 58658280
E-mail: dds_mvr_dobrich@abv.bg
Fax: +359 58658217
NUTS-code: BG332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/dobrich

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/dobrich/дирекцията/профил-на-купувача

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 357р-9897
Benaming:

„Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР — Добрич на територията на област Добрич по регулирани цени“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Енерго Про — Продажби“ АД
103533691
Варна тауърс, Кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Варна
9009
Bulgarije
Telefoon: +359 52577362
E-mail: market@energo-pro.bg
Fax: +359 52577340
NUTS-code: BG331

Internetadres: https://www.energo-pro.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018