Leveringen - 493594-2018

09/11/2018    S216

Malta-Floriana: Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting

2018/S 216-493594

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry for Education and Employment — MPU
Postadres: Francesco Buonamici Street
Plaats: Floriana
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: VLT2000
Land: Malta
E-mail: procurement-educ.mede@gov.mt
Telefoon: +356 25982348
Fax: +356 25982378
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps
Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MEDE/MPU/035/2018 Tender for the Provision of Plumbing Supplies for the Ministry for Education and Employment

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the provision of plumbing supplies for the Ministry for education and employment.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipes and Fittings Push Fit Plumbing

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300 Loodgietersuitrusting
44115200 Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115210 Loodgietersmateriaal
45330000 Loodgieterswerk
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of plumbing supplies for the Ministry for education and employment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PVC Drain Pipes and Fittings

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300 Loodgietersuitrusting
44115200 Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115210 Loodgietersmateriaal
45330000 Loodgieterswerk
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of plumbing supplies for the Ministry for education and employment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing Accessories

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300 Loodgietersuitrusting
44115200 Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115210 Loodgietersmateriaal
45330000 Loodgieterswerk
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of plumbing supplies for the Ministry for education and employment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drainage Items

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300 Loodgietersuitrusting
44115200 Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115210 Loodgietersmateriaal
45330000 Loodgieterswerk
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of plumbing supplies for the Ministry for education and employment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 035-002018
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Payment options: no payment for documentation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Public Contracts Review Board
Postadres: Notre Dame Ditch
Plaats: Floriana
Postcode: FRN 1601
Land: Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018