Leveringen - 493594-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Malta-Floriana: Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting

2018/S 216-493594

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry for Education and Employment — MPU
Francesco Buonamici Street
Floriana
VLT2000
Malta
Telefoon: +356 25982348
E-mail: procurement-educ.mede@gov.mt
Fax: +356 25982378
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MEDE/MPU/035/2018 Tender for the Provision of Plumbing Supplies for the Ministry for Education and Employment

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipes and Fittings Push Fit Plumbing

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300
44115200
44115210
45330000
45332200
45332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PVC Drain Pipes and Fittings

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300
44115200
44115210
45330000
45332200
45332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing Accessories

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300
44115200
44115210
45330000
45332200
45332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drainage Items

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300
44115200
44115210
45330000
45332200
45332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 035-002018

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018