Leveringen - 493597-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Louvain-la-Neuve: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-493597

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Université Catholique de Louvain — service des achats
0419.052.272_23556
1 place de l'Université
Louvain-la-Neuve
1348
België
Contactpersoon: Isabelle Bernard et Marie Maerevoet (marie.maerevoet@uclouvain.be)
Telefoon: +32 10478226
E-mail: isabelle.bernard@uclouvain.be
NUTS-code: BE310

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uclouvain.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324978

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Education
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UCL SA 2018.03: marché public de fournitures ayant pour objet la livraison, l'installation et la mise en service d’un module d’émission/réception de signaux aux longueurs d’onde (SUB) millimétrique

Referentienummer: ACHA-UCL SA 2018.03-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public de fournitures ayant pour objet la livraison, l'installation et la mise en service d’un module d’émission/réception de signaux aux longueurs d’onde (SUB) millimétrique

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 234 954.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE310
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché public de fournitures ayant pour objet la livraison, l'installation et la mise en service d’un module d’émission/réception de signaux aux longueurs d’onde (SUB) millimétrique

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Caractéristiques techniques / Weging: 3150
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie et maintenance / Weging: 850
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Voir documents de marché

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Feder

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-320567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Keysight Technologies Belgium SPRL
Rotselaar
3110
België
NUTS-code: BE242
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 234 954.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de première instance — Brabant Wallon
rue de Soignies 8
Nivelles
1400
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Commission fédérale de médiation
boulevard Simon Bolivar, 30 (WTC III)
Bruxelles
1000
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Service public fédéral justice
boulevard de Waterloo 115
Bruxelles
1000
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018