Leveringen - 493598-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Setúbal: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 216-493598

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E.
Rua Camilo Castelo Branco
Setúbal
2910-446
Portugal
E-mail: ana.felix@chs.min-saude.pt
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chs.min-saude.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Colunas e marquesas operatórias para o bloco do CHS, E. P. E.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Colunas e marquesas operatórias para o bloco do CHS, E. P. E.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 275 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Colunas e marquesas operatórias para o bloco do CHS, E. P. E.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: trinta por cento
Kostencriterium - Naam: Manutenção / Weging: dez por cento
Kostencriterium - Naam: Garantia / Weging: dez por cento
Kostencriterium - Naam: Disponibilidade operacional / Weging: cinco por cento
Kostencriterium - Naam: Características técnicas / Weging: quarenta cinco
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POR2020 LISBOA-06-4842-FEDER-000029

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 112-254466
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1C000518
Benaming:

Colunas e marquesas operatórias para o bloco do CHS, E. P. E.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Getinge Group Portugal, Unipessoal, Lda.
Rua Poeta Bocage, 2, 2.ª G, Telheiras
Lisboa
1600-233
Portugal
NUTS-code: PT170
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 275 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 275 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E.
Rua Camilo Castelo Branco
Setúbal
2910-446
Portugal
E-mail: geral@chs.min-saude.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018