Leveringen - 493599-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Marne-la-Vallée: Brandbluswagens

2018/S 216-493599

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Union des groupements d'achats publics
776 056 467 00587
1 boulevard Archimède
Marne-la-Vallée Cedex 2
77444
Frankrijk
Telefoon: +33 164732430
E-mail: fgrimeaux@ugap.fr
NUTS-code: FR102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ugap.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centrale d'achats

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs et matériels spécialisés, options, équipements optionnels, pièces de rechange et exécution de prestations annexes

Referentienummer: 17u004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs et matériels spécialisés, options, équipements optionnels, pièces de rechange et exécution de prestations annexes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 36 112 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vim sur châssis cabine de type industriel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vim sur châssis cabine de type industriel

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vim 60 sur châssis cabine de type aéroportuaire

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vim 60 sur châssis cabine de type aéroportuaire

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vim 90 sur châssis cabine de type aéroportuaire < 700 cv

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vim 90 sur châssis cabine de type aéroportuaire < 700 cv

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vim 90 sur châssis cabine de type aéroportuaire >= 700 cv

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vim 90 sur châssis cabine de type aéroportuaire >= 700 cv

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utiliation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vim >= 120 sur châssis cabine de type aéroportuaire

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vim >= 120 sur châssis cabine de type aéroportuaire

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Véhicules de balisage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Véhicules de balisage

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Outil d'aide à la conduite de moyens d'urgence ou spécifiques

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34151000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine, corse comprise, DROM-COM et le cas échéant dans les Etats membres de l'u.e

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Outil d'aide à la conduite de moyens d'urgence ou spécifiques

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Coût d'utilisation / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 050-091618
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 613924
Perceel nr.: 1
Benaming:

VIM sur châssis cabine de type industriel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sides
00658019500011
182 rue de Trignac
Saint-Nazaire
44600
Frankrijk
E-mail: je.fournier@sides.fr
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 920 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 613923
Perceel nr.: 2
Benaming:

VIM 60 sur châssis cabine de type aéroportuaire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iturri
39866157900076
Hôtel d'entreprises — 12 quai du Canal
Roanne
42300
Frankrijk
E-mail: iturripf@iturri.com
NUTS-code: FRK25
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 920 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 613925
Perceel nr.: 3
Benaming:

VIM 90 sur châssis cabine de type aéroportuaire inférieur à 700 CV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sides
00658019500011
182 rue de Trignac
Saint-Nazaire
44600
Frankrijk
E-mail: je.fournier@sides.fr
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 613926
Perceel nr.: 4
Benaming:

Vim 90 sur châssis cabine de type aéroportuaire supérieur ou égal à 700 CV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rosenbauer International AG
atu22669609
Paschinger Strasse 90
Leonding
A-4060
Oostenrijk
E-mail: martin.kruijen@rosenbauer.com
NUTS-code: AT1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

VIM sur châssis cabine de type aéroportuaire de capacité supérieure ou égale à 12 000 l

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 613922
Perceel nr.: 6
Benaming:

Véhicule de balisage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tôlerie industrielle de Brezolles
31081060100016
29 rue de Saint-Rémy — Zone industrielle
Brezolles
28270
Frankrijk
E-mail: sas.tib@tib.fr
NUTS-code: FRB02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Outil d'aide à la conduite de moyens d'urgence ou spécifiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les marchés mentionnés dans le présent avis s'entendent comme des accords-cadres à exécuter à bons de commande conformément aux articles 78 et 80 du décret nº 20166360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. La date mentionnée à la rubrique V.2.1) s'entend comme la date de notification du marché. Le présent marché peut être consulté, sur simple demande, au siège de l'UGAP dont l'adresse figure à la section I Pouvoir adjudicateur, sous réserve des secrets protégés par la loi. Par décision en date du 8.8.2017, les lots 5 et 7 ont été déclarés sans suite pour cause d'absence d'offres.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun Cedex
77008
Frankrijk

Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
M. le médiateur interne de l'UGAP
1 boulevard Archimède — Champs-sur-Marne
Marne-la-Vallée Cedex 2
77444
Frankrijk
E-mail: mediationfournisseurs@ugap.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun Cedex
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 160566610

Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018