Leveringen - 493601-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Supercomputer

2018/S 216-493601

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University Of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Grace.Neumann@ed.ac.uk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DiRAC 2.5y Supercomputer Upgrade

Referentienummer: NCA30783
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

See Annex D1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 783 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75
Voornaamste plaats van uitvoering:

EPCC’s Advanced Computing Facility (ACF).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Under Regulation Reg 33(4)(b) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, a Contracting Authority may use the negotiated procedure without the prior publication in the case of a public contract, based on the following justification:

Where a change in supplier(s) would mean that the University would have compatibility issues or disproportionate technical difficulties; this procedure can be used to acquire additional deliveries from the original supplier when needed to replace or increase supplies or installations. In this case, the contract or recurrent contract length must not exceed 3 years, other than in exceptional circumstances.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Upgrade to existing HPE SGI 8600. The original procurement of DiRAC 2.5x Parallel Supercomputer was called off under Framework for Servers, Storage and Solutions National Agreement (SSSNA) Ref 2016/2’. An offer was received from HPE and the Contract (reference MT0768) was signed on 19.12.2017. Further upgrade to existing HPE SGI 8600 system will require seamless integration without incurring any risk or additional cost for the machine room. In order to deliver the science effectively:

(i) the required upgrade system must integrate with the existing parallel disk systems and net-work delivered by HPE in March 2018;

(ii) the machine room level cooling system must be shared between the upgrade elements and the original system and operate at the same temperature. UoE has already committed additional investment to room level warm water cooling appropriate to the HPE8600 technology delivering an outstanding cooling efficiency;

(iii) the combined system will deliver the best science if run as single, larger system requiring all nodes run inter-operably.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 061-103632
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NCA30783
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hewlett Packard Enterprise
Postadres: Amen Corner
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UKJ11
Postcode: RG12 1HN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sappleby@hpe.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 783 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:563292)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: University Of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018