Leveringen - 493604-2018

09/11/2018    S216

Hrvatska-Zagreb: Vozila za održavanje cesta

2018/S 216-493604

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Milena Cikoja
E-pošta: milena.cikoja@hac.hr
Telefon: +385 14697375
Telefaks: +385 14697307

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac.hr

Adresa profila kupca: www.hac.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Cestarsko vozilo

Referentni broj: H 84/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144400 Vozila za održavanje cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cestarsko vozilo.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 6 224 750.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144400 Vozila za održavanje cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Centralno skladište Naručitelja, Ivanja Reka bb.

II.2.4)Opis nabave:

Cestarsko vozilo.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: B.1. Jamstvo na motor vozila B.2. Jamstvo na prohrđavanje B.3. Jamstvo na led panele B.4. Servisna mreža / Ponder: 4 3 3 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 127-289059
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Cestarsko vozilo

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/10/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Benussi doo
Nacionalni registracijski broj: 87971197112
Poštanska adresa: Fazanska cesta 86
Mjesto: Fazana
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 52212
Država: Hrvatska
E-pošta: silvano.benussi@benussi.hr
Telefon: +385 52385200
Telefaks: +385 52517438
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 250 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 224 750.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/11/2018