We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 493604-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Voertuigen voor wegenonderhoud

2018/S 216-493604

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 57500462912
Postadres: Širolina 4
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Milena Cikoja
E-mail: milena.cikoja@hac.hr
Telefoon: +385 14697375
Fax: +385 14697307

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hac.hr

Adres van het kopersprofiel: www.hac.hr

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cestarsko vozilo

Referentienummer: H 84/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 224 750.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 127-289059

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Cestarsko vozilo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benussi doo
Nationaal identificatienummer: 87971197112
Postadres: Fazanska cesta 86
Plaats: Fazana
NUTS-code: HR03
Postcode: 52212
Land: Kroatië
E-mail: silvano.benussi@benussi.hr
Telefoon: +385 52385200
Fax: +385 52517438
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 250 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 224 750.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018